سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدایت ذکایی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین شهپر – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تأخیر در تقاطعها بخش مهمی از زمان سفر در شبک ههای خیابانی است که معمولا” در مدلهای تخصیص ترافیک یا درنظر گرفته نم یشود یا به صورت مقداری ثابت و مستقل از حجم ترافیک ورودی به تقاطع در نظر گرفته می شود. یک دلیل آن مشکلات ناشی از در نظرگیری توابع زمان تأخیر وابسته به حجمهای ترافیک ورودی های مختلف به تقاطع در مدل تخصیص ترافیک است. دلیل دیگر آن عدم وجود توابع تأخیر مناسب برای اندازه گیری تأخیر در تقاطعها برحسب میزان جریانهای ورودی به تقاطع، خصوصا” برای تقاطعهای بدون چراغ راهنمائی، است. هدف از این مقاله ارایه چند تابع تأخیرساخته شده برای تقاطعهای بدون چراغ راهنمائی براساس اطلاعات گردآوری شده از چند تقاطع شهر تهران است.