سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا نوربخش –
فرهاد شهبازی –
سیداکبر جعفری –

چکیده:

ما دراین مقاله ضمن معرفی فاز یا حالت یگانه ی (S=0)RVB، تابع موج وردشی RVB را به عنوان حالت پایه مدل هایزنبرگ با (فرمول در متن اصلی موجود می باشد)و برهمکنش پادفرومغناطیس روی شبکه مربعی بررسی می کنیم. با معرفی پارامترهای وردشی مناسب، به طور عددی و با استفاده از روش مونت کارلوی وردشی انرژی حالت پایه، همبستگی اسپینی و طیف برانگیختگی های سه گانه (s=1) در فاز RVB را به دست آورده و نشان می دهیم انرژی حالت پایه RVBدر شبکه مربعی ۳۵% از انرژی نظم نیل در این شبکه کمتر است که نشانه ی وجود افت و خیزهای کوانتمی ناشی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. نتایج ما از تابع موج RVB در توافق خوبی با نتایج سایر روش هاست.