سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین آناقلی – مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
مسعود عزت احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر میزان پروتئین دانه و کارآیی مصضرف نیتروژن در گندم رقم و زاگرس در شرایط دیم، آزمایشی دز مزعه تحقیقات دانشگاه گرگان در سال زراعی ۹-۷۸ انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل پنج مقدار کود ازته از نوع اوره: صفر(N1)، ۳۰ (N2)، ۶۰(N3)(، ۹۰ (N4 ) و ۱۲۰ (N5) کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و چهار زمان مصرف کود ازیته: T1: مصرف تمام کود در زمان کاشت، T2: 1/3 کاشت + ۲/۳ در مرحله پنجه زنی، T3: 1/3 کاشت +۲/۳ در مرحله ساقه رفتن، T4: 1/3 کاشت + ۱/۳ پنجه زنی +۱/۳ ساقه رفتن تعیین گردیند.