سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا جان نثاری – کارشناس ارشد دانشکده معدن و ژئوفزک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدرحمان ترابی – دانشار دانشکده معدن و ژئوفزک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

طراحی، تحلیل پایداری و روش اجرای فضاهای زیرزمینی متاثر از موارد مختلفی مانند وضعیت تنش، هیدرولوژی و زمین شناسی منطقه است . یکی از مسائل مهم در تونلسازی، رفتاری است که
زمین در شرایط مچاله شوندگی از خود نشان می دهد . برای تونلسازی در سنگ مچاله شونده نیاز است ابتدا نوع پدیده و شدت آن با دقت تعیین شود و آن گاه با توجه به آن سیستم نگهداری مورد
نیاز طراحی شود . از پارامترهای موثر در فرآیند طراحی، میزان بار وارده بر سیستم نگهدارنده از طرف توده سنگ اطراف تونل می باشد .
در این مقاله قطعه >ET-K از تونل انتقال آب کرج به طول ۱۵۹۸۰ متر مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی به ۹ زون تقسیم شده است . بررسی این مساله در زون خرد شده Crz که درزهای آن از مواد رسی پر شده است و در طول مسیر تونل چندین بار تکرار شده است، اهمیت بیشتری پیدا می کند . با توجه به این نکته ابتدا شدت مچاله شوندگی در زون خرد شده ) )Crz به روش های کمی و کیفی بررسی شده و آن گاه به منظور تعیین بار وارده بر سیستم نگهداری از روش همگرایی – همجواری )حل عددی ( و روش های مبتنی بر طبقه بندی مهندسی سنگ )روش ترزاقی، RMR و )Q استفاده شده است . بر مبنای نتایج بدست آمده از دو روش همگرایی – همجواری و روش ترزاقی، مقدار بار اعمالی به پوشش بتنی به ترتیب ۱/۱۵ و ۱/۱۰۸ مگاپاسکال و با استفاده از روش تجربی RMR و Q مقدار بار وارده به ترتیب برابر ۰/۴۲۲ و ۰/۴۶۲ مگاپاسکال محاسبه شده است .