مقاله تاثيرآنتي هيپرگليسميك و آنتي هيپرليپيدميك عصاره الكلي زغال اخته (Cornus mas) در موش هاي ديابتي و مقايسه آن با داروي گلي بن كلاميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثيرآنتي هيپرگليسميك و آنتي هيپرليپيدميك عصاره الكلي زغال اخته (Cornus mas) در موش هاي ديابتي و مقايسه آن با داروي گلي بن كلاميد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زغال اخته (Cornus mas)
مقاله قندخون
مقاله ليپيد
مقاله ديابت
مقاله گلي بن كلاميد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميربدل زاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: شيردل زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت از نظر باليني يکي از مهمترين عوامل خطر براي برخي اختلالات نظير نفروپاتي، رتينوپاتي، نوروپاتي و بيماري هاي قلبي عروقي محسوب مي شود که بر اساس پيش بيني به عمل آمده، شيوع آن در جامعه انساني در آينده افزايش خواهد يافت. در اين تحقيق تصميم گرفته شد به طور تجربي شرايطي مشابه با ديابت نوع ۱ انساني در موش هاي صحرايي ايجاد شود و بعد از تاييد ديابت، تاثير هيپوگليسميك عصاره هيدروالكلي زغال اخته و نيز تغييرات متابوليسمي گلوکز، ليپوپروتئين ها (LDL, VLDL, HDL) تري گليسريد و كلسترول تام بطور همزمان در مقايسه با داروي گلي بن کلاميد مورد بررسي قرار گيرد.
روش ها: در اين تحقيق ۴۰ موش صحرايي به صورت تصادفي به ۴ گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند: ۱- گروه شاهد؛ موش هاي صحرايي سالم که معادل حجم عصاره تزريقي، سرم فيزيولوژي دريافت نمودند، ۲- گروه کنترل ديابتي: موش هاي صحرايي ديابتي که با سرم فيزيولوژي تيمار شدند، ۳- گروه تيمار با زغال اخته: موش هاي صحرايي ديابتي که با عصاره هيدروالكلي زغال اخته به ميزان ۱۰۰ mg/kg (و بمدت ۱۰ روز متوالي)تيمار شدند و ۴-گروه گلي بن کلاميد: موش هاي صحرايي ديابتي که با داروي گلي بن کلاميد به صورت محلول در سرم فيزيولوژي و با دوز ۵۰۰ mg/kg (در ۱۰ روز متوالي) تيمار شدند. پس از ۴۸ ساعت، حيوانات بيهوش شده و از همه گروه ها خونگيري به عمل آمد و فاکتورهاي سرمي گلوکز، ليپوپروتئين ها (HDL, LDL, VLDL)، تري گليسريد و کلسترول تام توسط کيت هاي آنزيمي بررسي شدند.
يافته ها: نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان داد زغال اخته توانسته ميزان سرمي فاکتورهاي گلوكز، تري گليسريد، VLDLو LDL را در موش هاي ديابتي در مقايسه با گروه کنترل ديابتي بطور معني داري (P<0.001) کاهش دهد. کاهش گلوکز و LDL توسط زغال اخته به اندازه داروي گلي بن کلاميد و کاهش تري گليسريد و  VLDLتوسط زغال اخته بيشتر از کاهش اين فاکتورها توسط داروي گلي بن کلاميد بود. در ضمن زغال اخته توانست به اندازه داروي گلي بن کلاميد، HLD خون را در موش هاي ديابتي در مقايسه با گروه کنترل (P<0.001) افزايش دهد.
نتيجه گيري: اگرچه يافته هاي اين مطالعه نشان داد که عصاره زغال اخته تاثير قابل توجهي بر ميزان قند و چربي خون در حيوانات ديابتي دارد، مشخص نمودن ساز و کار دقيق اين اثر نياز به مطالعات بيشتري دارد.