مقاله تاثيرات ثبت دگرسويي بر آستانه هاي پاسخ شنوايي پايدار (ASSR) در افراد بزرگسال با شنوايي هنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثيرات ثبت دگرسويي بر آستانه هاي پاسخ شنوايي پايدار (ASSR) در افراد بزرگسال با شنوايي هنجار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ شنوايي پايدار
مقاله ثبت همان سويي
مقاله ثبت دگرسويي
مقاله فرکانس مدولاسيون
مقاله شنوايي هنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پاسخ شنوايي پايدار (ASSR)، يک پتانسيل برانگيخته شنوايي است که به وسيله الکترودهاي ميدان دور و از سطح اسکالپ ثبت مي شود. اين پاسخ، به وسيله محرک هاي اکوستيکي متناوب، گذرا يا مدوله شده برانگيخته مي شود. مطالعه حاضر، تاثيرات احتمالي ناشي از جابجايي کانال ثبت پاسخ بر آستانه هاي ۴۰ ASSR هرتز و زمان ثبت آن را مورد ارزيابي و مقايسه قرار داده است.
مواد و روش‌ها: ۳۰ فرد با شنوايي هنجار (آستانه هاي ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز ۱۵≥ دسي بل HL) در محدوده سني ۱۸ تا ۳۰ سال پس از تکميل رضايت نامه کتبي، وارد مطالعه شدند. افراد راست دست انتخاب شدند. محرک هاي چرپ جديد با استفاده از يک سيستم دو کاناله ثبت پتانسيل هاي برانگيخته، سيستم Eclipse، از طريق گوشي هاي داخلي فقط به گوش راست ارايه شدند. آستانه فرکانس هاي مرکزي (۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ کيلو هرتز) و زمان کلي ثبت آن ها در آرايش همان سويي (ثبت از کانال نوار مغز راست) و دگرسويي (ثبت از کانال نوار مغز چپ) نسبت به گوش تحريکي، در ريت تکرار ۴۰ هرتز ارزيابي گرديد.
يافته‌ها: ميانگين آستانه هاي
ASSR دگرسويي با ريت ۴۰ هرتز، حدود ۲٫۲۵ دسي بلHL  بهتر از ميانگين همان سويي بود که فقط در فرکانس مرکزي ۲۰۰۰ هرتز معنادار بود (P.value=0.03). همچنين، ميانگين زمان ثبت ASSR دگرسويي حدود ۵٫۳۱ دقيقه کوتاه تر از ميانگين همان سويي بود (P.value=0.0005).
نتيجه گيري: در افراد بزرگسال بيدار با شنوايي هنجار، ASSR 40 هرتز دگرسويي نسبت به همتاي همان سويي، از نظر تخمين آستانه، کمي دقيق تر و از نظر زمان ثبت، کوتاه تر است. اين تفاوت ها ممکن است از نظر باليني چشمگير نباشند؛ اما در کل اين روش اميدوارکننده است.