مقاله تاثيرات سرمايه گذاري هاي عمراني در توانمندسازي روستاها (مطالعه موردي: روستاهاي بخش ابوزيدآباد ـ شهرستان کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثيرات سرمايه گذاري هاي عمراني در توانمندسازي روستاها (مطالعه موردي: روستاهاي بخش ابوزيدآباد ـ شهرستان کاشان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري عمراني
مقاله توانمندسازي
مقاله دولت
مقاله تاثيرات اجتماعي
مقاله ابوزيدآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاطريان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي پور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اساسي ترين اهداف استقرار دولت ها فراهم ساختن رفاه و توسعه براي جامعه است. توسعه روستايي از برنامه هاي توسعه هر کشور به شمار مي رود که براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي – اقتصادي جامعه روستايي به کار مي رود. اين برنامه ها را دولت و کارگزاران آن در مناطق روستايي به اجرا درمي آورند. در ايران دولت به منظور دستيابي به توسعه روستايي از ابزارهاي مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددي را به مرحله اجرا درآورده است. سرمايه گذاري هاي عمراني از مهم ترين ابزارهاي دولت در اين زمينه است. بخشي از پيامدهاي سرمايه گذاري عمراني را مي توان در نظام اجتماعي شاهد بود، که در اينجا محور توانمندسازي در روستاهاي بخش ابوزيدآباد مورد توجه قرار گرفته است. طي دوره ۱۳۸۷ – ۱۳۷۴ مبلغ ۷۷۴۱ ميليون ريال در روستاهاي ناحيه به صورت نقطه اي و معادل ۲۵۸۱۷ ميليون ريال به شکل غيرمستقيم (پهنه اي) هزينه شده است. تحقيق حاضر از نوع بنيادي – کاربردي و روش انجام آن توصيفي – تحليلي است. براي اجراي اين تحقيق از روش هاي کتابخانه اي و پيمايشي استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران، ۱۸۳ نفر تعيين گرديد. تعداد نمونه ها بر اساس سهم جمعيتي در روستا توزيع شد و به صورت تصادفي مورد پرسشگري قرار گرفت. داده ها با بهره گيري از نرم افزار SPSS از طريق تعيين ضريب همسبتگي کندال b تجزيه و تحليل شدند. نتيجه مطالعات ميداني نشان مي دهد که همبستگي و رابطه معناداري ميان ميزان سرمايه گذاري عمراني و توانمندسازي روستاها وجود ندارد و بعد از گذشت ۳۰ سال از برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي عمراني بعد از انقلاب، جامعه روستايي چونان تابعي از تحولاتي پنداشته مي شود که در سطوح بالاتر رخ مي دهند. بنابراين هنوز روستاييان نقش تعيين کننده اي براي خود قايل نيستند و همين امر باعث مي گردد تا نوسان در سرمايه گذاري ها، مسایل اجتماعي به ويژه توانمندسازي روستاها را چندان متاثر نسازد.