مقاله تاثيرات شوري محيط بر ميزان اسمولاليته و سطوح يوني همولنف ميگوي سفيد غربي Litopenaeus vannamei که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثيرات شوري محيط بر ميزان اسمولاليته و سطوح يوني همولنف ميگوي سفيد غربي Litopenaeus vannamei
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسمولاليته
مقاله ظرفيت تنظيم اسمزي
مقاله سطوح يوني
مقاله همولنف ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري دارا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تغييرات ميزان اسمولاليته، ظرفيت تنظيم اسمزي و سطوح يوني همولنف ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) تحت تاثير شوري بررسي شد. تيمارهاي مورد بررسي در اين تحقيق شامل چهار سطح شوري (۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۴۵ گرم در ليتر) در دماي ثابت ۳۰ درجه سانتيگراد بود که در قالب يک طرح کاملا تصادفي با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. ميگوها در شرايط نوري طبيعي و pH 8-8.5، در تيمارهاي آزمايشي نگهداري شدند. غذادهي در چهار نوبت و به ميزان ۲-۵ درصد وزن توده زنده انجام شد، سپس اقدام به نمونه برداري از همولنف ميگوها گرديد. ميزان اسمولاليته همولنف ميگوها به طور معني داري با تغييرات شوري تغيير مي يابد، همچنين نتايج حاصله نشان داد که با افزايش شوري مقدار يون هاي سديم، منيزيم، پتاسيم و کلرايد همولنف به طور معني داري افزايش مي يابد، در حالي که تغييرات شوري تاثير معني داري بر ميزان يون کلسيم همولنف نداشت. محتواي يون کلسيم همولنف در تمام تيمارها بالاتر از ميزان کلسيم محيط بود در حاليکه محتواي يون منيزيم همولنف در تمام شوري ها بسيار کمتر از ميزان منيزيم محيط به دست آمد. نتايج نشان داد که تغييرات محتواي يوني همولنف نسبت به تغييرات يوني محيط بسيار کمتر است که نشان دهنده توانايي ميگو در تنظيم يون هاي بدن خود بر اساس نيازهاي فيزيولوژيکي بدن است.