مقاله تاثيرات طولاني مدت عصاره آبي گياه شاهدانه بر تثبيت حافظه فضايي در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثيرات طولاني مدت عصاره آبي گياه شاهدانه بر تثبيت حافظه فضايي در رت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه شاهدانه
مقاله تقويت دراز مدت
مقاله حافظه فضايي
مقاله ماز آبي موريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفايي رضوي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از ديدگاه فيزيولوژيک حافظه به واسطه تغييراتي در قابليت هدايت سيناپسي از نوروني به نورون بعد ايجاد مي شود. اين تغييرات موجب پيدايش مسيرهاي تسهيلي براي هدايت پيام مي گردد. در گياه شاهدانه بيش از ۶۱ ماده شيميايي يافت مي شود که کانابينوئيد ناميده مي شوند. هدف از اين تحقيق بررسي اثر عصاره آبي بذر اين گياه بر تثبيت حافظه طولاني مدت مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي – آزمايشگاهي ابتدا تعداد ۴۰ راس رت با وزن تقريبي ۳۲۰-۲۵۰ گرم به ۴ گروه تجربي و يک گروه شاهد تقسيم شدند. بذر گياه توسط روش سوکسله عصاره گيري شد. براي تثبيت حافظه تست توسط روش ماز آبي موريس در ۷ جلسه و در هر جلسه با ۴ کارآزمايي براي هر رت صورت گرفت. گروه هاي تجربي ۱، ۲، ۳ و ۴ به ترتيب با دوزهاي ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم به روش داخل صفاقي تزريق شدند. موقعيت سکوي پنهان پس از تثبيت حافظه تغيير داده شد و تست موريس به مدت ۵ روز تکرار گرديد.
يافته ها: گروهاي تجربي ۱، ۲ و ۳ نسبت به گروه شاهد کاهش معني داري در زمان يادگيري داشته است (p<0.05) در حالي که گروه تجربي ۴ نسبت به گروه شاهد اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: احتمال مي رود اين تقويت دراز مدت حافظه از طريق مکانيسم دپولاريزاسيون سيناپسي مهاري و دپولاريزاسيون سيناپسي تحريکي در ناحيه CA1 ژيروس دندانه اي هيپوکامپ ايجاد شود که با تنطيم آزاد سازي ميانجي موجب پلاستي سيتي نوروني مي شود.