مقاله تاثيرات غلظتهاي سمي کادميوم بر ميزان گره زايي و تثبيت ازت سوشهاي مختلف باکتري سينوريزوبيوم مليلوتي (وحشي و داراي پلازميد) در گياه يونجه (Medicago sativa) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۲۶ تا ۶۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثيرات غلظتهاي سمي کادميوم بر ميزان گره زايي و تثبيت ازت سوشهاي مختلف باکتري سينوريزوبيوم مليلوتي (وحشي و داراي پلازميد) در گياه يونجه (Medicago sativa)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينوريزوبيوم مليلوتي
مقاله کادميوم
مقاله گره زايي
مقاله يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نمكي شوشتري عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: اسرار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کادميوم فلزي سنگين با سميت بالا براي موجودات زنده است که به طور عمده به واسطه فعاليتهاي صنعتي و استفاده از کودهاي شيميايي در خاک انباشته مي شود. به منظور بررسي تاثير اين عنصر بر فرآيند تثبيت زيستي ازت و يافتن سوشهاي باکتريايي مقاوم تر، تاثير اين عنصر بر رشد، گره زايي و فعاليت همزيستي چهار سويه متفاوت از باکتري سينوريزوبيوم مليلوتي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، اين سوشها در محيط مايع TY با غلظتهاي مختلف کلريد کادميم کشت داده شده و ميزان رشد سوشها به روش کدورت سنجي اندازه گيري شد. سپس تاثير کادميوم بر همزيستي گياه و باکتري، با کاشت بذر هاي يونجه (رقم بمي) در شرايط استريل در گلدانهاي محتوي پرليت بررسي شد. گياهان در مرحله سه برگي، با باکتريهاي فوق تلقيح شدند و اين گلدانها به مدت دو ماه در اتاق رشد با شرايط ۱۶ ساعت نور و دامنه دمايي ۲۲- ۱۸ درجه سانتي گراد نگهداري شده و با محلول FP (فاقد ازت) داراي غلظتهاي مختلف کلريد کادميوم تيمار شدند. پس از اين مدت تعداد و وزن تر گرهکها، طول ريشه و وزن خشک ريشه و گياه کامل، محتواي پروتئين ريشه و بخش هوايي، ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي و ميزان فعاليت نيتروژنازي گرهکها، اندازه گيري شد. نتايج آزمايشات فوق نشان داد که ميزان رشد، فعاليت گره زايي و تثبيت ازت در گرهکهاي گياهان تلقيح شده با تمام سوشها با بالا رفتن غلظت کادميوم کاهش مي يابد، اما ميزان اين کاهش در سوشهاي متفاوت اختلاف معني داري دارد؛ به طوري که سوش Sm nif K(pSRK9) بيشترين حساسيت به کادميوم را داراست. باکتريهايSm WT ،Sm nif H (pSRK9)  و SmWT(pSRK9) داراي رشد بيشتري در حضور کادميوم در مقايسه با سوش Sm nif K(pSRK9) هستند. سوش باکتريايي Sm WT(pSRK9) داراي توانايي رشد، همراه با قدرت گره زايي و تثبيت ازت بالاتري در حضور کادميوم است. گياهاني که توانايي بيشتري براي تثبيت بيولوژيک ازت داشته باشند، توانايي بالاتري براي سنتز ترکيبات حفاظتي دارند؛ حفظ سيستم فتوسنتزي گياه در برابر استرس اکسيداتيو ناشي از تنش کادميم را مي توان يکي از مهمترين دلايل رشد بهتر گياهاني دانست که سيستم تثبيت ازت فعالتري در مقايسه با ساير گياهان دارند.