مقاله تاثيرات کاشت، عمق و تيمار هرس آتريپلکس لنتي فورميس بر شوري خاک در منطقه يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثيرات کاشت، عمق و تيمار هرس آتريپلکس لنتي فورميس بر شوري خاک در منطقه يزد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاه افضل
مقاله خصوصيات خاک
مقاله آتريپلکس لنتي فورميس
مقاله pH ،Na ،SAR ،EC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک هاي مناطق خشک و نيمه خشک پراکنش زيادي در ايران دارند که يکي از مهم ترين محدوديت هاي آن ها شوري مي باشد. استفاده از روش هاي بيولوژيک براي غلبه بر اين محدوديت يکي از راه هاي مناسب است. براي اين هدف در منطقه چاه افضل، طرح تحقيقاتي با پنچ تيمار و پنج تکرار انجام شد. فاکتورهاي EC، SAR، Na، pH در سه عمق (۰-۲۰، ۲۰-۴۰، ۴۰-۸۰ سانتي متري) در پنج ناحيه (منطقه شاهد (بدون کشت آتريپلکس) منطقه آتريپلکس کاري بدون تيمار هرس منطقه آتريپلکس کاري با تيمار هرس هر ساله منطقه آتريپلکس کاري با تيمار هرس هر دو سال يکبار منطقه آتريپلکس کاري با تيمار هرس سه سال يکبار) مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد آتريپلکس لنتي فورميس سبب کاهش شوري خاک به خصوص تا عمق ۴۰ سانتي متري شد اما تيمار هرس تغيير معني داري در ميزان پارامترهاي مورد اندازه گيري حاصل نکرد. بنابراين با توجه به توان گياه در کاهش شوري و همچنين قابليت خوب در توليد علوفه براي دام کاشت آن در چنين مناطقي توصيه مي شود.