مقاله تاثيرات ۲-۲۱۲، ۵۵ WIN هيپوکامپ پشتي بر يادگيري وابسته به وضعيت اسکوپولامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثيرات ۲-۲۱۲، ۵۵ WIN هيپوکامپ پشتي بر يادگيري وابسته به وضعيت اسکوپولامين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوپولامين
مقاله ۲-۲۱۲
مقاله WIN55
مقاله يادگيري وابسته به وضعيت
مقاله يادگيري اجتنابي مهاري
مقاله موش هاي کوچک آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر ۲-۲۱۲، WIN55، آگونيست گيرنده هاي کانابينوئيدي، بر يادگيري وابسته به وضعيت القاشده با اسکوپولامين.
روش: در اين مطالعه، از روش اجتنابي مهاري (غيرفعال) با مدل Step-down که يک روش پذيرفته شده در بررسي حافظه درازمدت موش هاي سوري است، استفاده شد.
يافته ها: تزريق پس از آموزش اسکوپولامين (۲، ۴، ميکروگرم/ موش) به ناحيه CA1، باعث کاهش به يادآوري حافظه شد. کاربرد اسکوپولامين پيش از آزمون، به يادآوري حافظه در روز آزمون را به حد طبيعي برگرداند. اين پديده، به عنوان يادگيري وابسته به وضعيت اسکوپولامين شناخته مي شود. تزريق داخل هيپوکامپي ۲-۲۱۲،WIN55  (0.5، ۱ ميکروگرم/ موش) پنج دقيقه قبل از آزمون، به يادآوري حافظه را کاهش داد. از طرف ديگر، تزريق داخل هيپوکامپي ۲-۲۱۲، WIN55 (ميکروگرم/ موش) قبل از آزمون (در روز آزمون و ۲۴ ساعت بعد از آموزش)، باعث برگشت حافظه حيواناتي شد که به کار بردن اسکوپولامين (۲ ميکروگرم/ موش) بعد از آموزش، به يادآوري حافظه آنها را تخريب کرده بود. به علاوه، تزريق مقدار غيرموثر اسکوپولامين همراه با مقادير غيرموثر ۲-۲۱۲، WIN55، به صورت سينرژيک، قبل از آزمون، بازگشت حافظه به وسيله اسکوپولامين را افزايش داد.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهند که گيرنده هاي کانابينوئيدي ناحيه CA1  هيپوکامپ پشتي، نقش مهمي در فراموشي القاشده با اسکوپولامين و يادگيري وابسته به وضعيت اسکوپولامين دارند.