مقاله تاثيرتقسيط ازت و محلول پاشي کود نيتروژن روي عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم شفقOriza sativa, Var. Shafagh که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثيرتقسيط ازت و محلول پاشي کود نيتروژن روي عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم شفقOriza sativa, Var. Shafagh
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله نيتروژن
مقاله تقسيط
مقاله محلول پاشي
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح ولي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح آملي هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنصر نيتروژن در شرايط غرقابي شاليزار، در معرض تلفات فوق العاده زيادي (معمولا بيش از۵۰ درصد) واقع مي شود که مصرف تقسيطي آن (تامين نياز ازته مراحل کليدي رشد گياه برنج) بايستي در سر لوحه مديريت کود و کودپاشي در شاليزار قرار گيرد. به همين دليل به منظور دستيابي به پتانسيل توليد (حداکثر توليد ممکنه در منطقه آمل) آزمايش مزرعه اي طرح بررسي تاثير تقسيط ازت و محلول پاشي کود نيتروژنه در شرايط تراکم بوته بالا بر روي عملکرد و اجزاي  عملکرد رقم شفق با استفاده از آزمايش اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۸۳ – ۱۳۸۲ در موسسه تحقيقات برنج کشور (آمل) انجام شد. در طول رشد گياه برنج، تيمارهاي تقسيط (که از بهترين تيمارهاي تقسيطي به دست آمده از ساير آزمايش هاي قبلي انجام شده در منطقه انتخاب شده بود) و همچنين در مرحله خوشه دهي، تيمارهاي محلول پاشي کود نيتروژنه اعمال گرديد. در مرحله رسيدگي فيزيولوژيکي، عملکرد و اجزاي عملکرد در تيمارهاي آزمايشي، تعيين و اندازه گيري شد. نتايج بررسي نشان داد: ۱ – رکورد جديدي از نظر عملکرد در واحد سطح با تيمارهاي تقسيطي (بدون تفاوت معني دار بين تيمارها) به دست آمد که حداقل ۱٫۵ تن از ميانگين توليدي اين رقم در منطقه بيشتر بوده است. اين عملکرد جالب توجه در تراکم بوته ۲۰×۲۰ سانتي متر بدست آمد در تيمارهاي تقسيطي که خود از بهترين تقسيط هاي تحقيق شده منطقه بوده اند، و اين در حالي است که تفاوت معني دار عملکرد ديده نشده و همچنين تيمارهاي محلول پاشي اوره در مرحله خوشه دهي نيز نتوانسته افزايش معني دار عملکرد را باعث شوند. اما بررسي اجزاي عملکرد در تيمارها دراين رقم ( شفق) امکان افزايش توليد بيشتر را با تامين دقيق تر نيتروژن نويد مي دهد. ۲ – تقسيط سوم و محلول پاشي با آب خالص (T3S0) با ميانگين ۹۱۶۰ کيلوگرم در هکتار بهترين تيمار کودي براي رقم مذکور بود.