مقاله تاثيرلاينر کامپوزيت فلو در ريزنشت لبه جينجيوالي حفرات کلاس پنج ترميم شده با رزين چسباننده نسل هفتم (all in-one) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۲ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثيرلاينر کامپوزيت فلو در ريزنشت لبه جينجيوالي حفرات کلاس پنج ترميم شده با رزين چسباننده نسل هفتم (all in-one)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله رزين چسباننده all-in-one
مقاله کامپوزيت فلو
مقاله ترميم رزين کامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيميايي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اسكويي پرنيان
جناب آقای / سرکار خانم: عابدكهنمويي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نرمين
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري كلجاهي وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از معايب کامپوزيت هاي دنداني، انقباض پليمريزاسيون و ريزنشت ناشي از آن مي باشد. از آنجايي که يکي از روشهاي بهبود تطابق لبه اي و کاهش ريزنشت، استفاده از لايه نازکي از کامپوزيت فلو در زير ترميم هاي کامپوزيتي است، هدف از مطالعه حاضر، بررسي تاثير لاينر کامپوزيت فلو بر ريزنشت لبه جينجيوالي حفرات کلاس پنج ترميم شده با رزين چسباننده نسل هفتم (all-in-one) بود.
مواد و روش اجرا: در سطوح باکال ۳۰ دندان پرمولر سالم انساني (با آپکس بسته و کشيده شده بدليل ارتودنسي)، حفرات کلاس پنج تهيه شده و لبه جينجيوالي حفرات يک ميلي متر زير CEJ قرار گرفت. دندانها به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول، نمونه ها بدون استفاده از لاينر کامپوزيت فلو و در گروه دوم با استفاده از لاينر کامپوزيت فلو ترميم شدند. در هر دو گروه از رزين چسباننده all-in-one و کامپوزيت Z100 به روش لايه لايه، به منظور ترميم استفاده گرديد. پس از پرداخت و پاليش، نمونه ها تحت عمل ترموسايکلينگ قرار گرفتند. سپس در محلول فوشين بازي ۲%به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شده و پس از برش، ريزنشت لبه جينجيوالي نمونه ها زير استريو ميکروسکوپ مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور مقايسه ريزنشت در دو گروه، ازآزمون ناپارامتريک Mann-Whitney U استفاده گرديد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري در ميزان ريزنشت دو گروه وجود داشت (P<0.0005).
نتيجه گيري: استفاده از لاينر کامپوزيت فلو در حفرات کلاس پنج کامپوزيتي ترميم شده با رزين چسباننده  all-in-one، باعث کاهش معني داري در ميزان ريزنشت لبه جينجيوالي گرديد.