مقاله تاثيرپذيري شاعران معاصر از شعر کهن از ديد تصويرسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثيرپذيري شاعران معاصر از شعر کهن از ديد تصويرسازي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوير
مقاله تخيل
مقاله اقليم
مقاله شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروريعقوبي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصويرسازي و تخيل از بن مايه هاي بنيادين شعر بشمار مي آيد؛ به گونه اي که ميتوان آن ها را عامل جداکننده شعر از نثر انگاشت. به سخن ديگر، تخيل، جان مايه شعر است. در اين مقاله نگارنده کوشيده است تا پيوندهاي آشکار شعر کهن فارسي و شعر معاصر را از ديدگاه هاي شاعرانه بررسي کند. شايد کساني باشند که اين دو شيوه شاعري را يک سره از هم گسسته معرفي کنند، اما به ياري سنجش هايي از اين دست مي توان داوري کرد که آيا پيوندي ميان اين دو سبک وجود دارد يا يکسره از هم بيگانه است. يکي از زمينه هايي که در بررسي سنجش بکار مي آيد، همانندي هايي است که در تصويرسازي ديده مي شود يا کارکرد عناصري است که در تخيل دخالت دارد. اين عناصر يا از طبيعت گرفته شده است که در همه زمان ها و مکان ها وجود دارد و پاي دار است، اما از ديد اقليمي و جغرافيايي متفاوت است، يا پديده هاي پيراموني و محيطي است که با گذر زمان و دگرگوني در شيوه زندگي تحول مي يابد. از اين رو بيش ترين پيوند در ميان اين دو سبک مي تواند برپايه عناصر طبيعت و کارکرد آن ها در تصويرسازي پديد آمده باشد.