مقاله تاثيرپذيري كارآيي مصرف آب و عملكرد سيب زميني رقم سانته از آبياري محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۹۰ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثيرپذيري كارآيي مصرف آب و عملكرد سيب زميني رقم سانته از آبياري محدود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كم آبياري
مقاله برنامه ريزي آبياري
مقاله عملكرد سيب زميني
مقاله كارآیي مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهراملو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عكس العمل كارآیي مصرف آب و عملكرد سيب زميني رقم سانته به آبياري محدود، پژوهشي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اكباتان- همدان با تيمارهاي آبياري كامل (شاهد)، آبياري با يک هفته، دو هفته و سه هفته تاخير در چهارمين آبياري سيب زميني در سه سال زراعي متوالي از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ انجام شده است. نتايج آزمايش ها نشان داد بيشترين و كمترين عملكرد برابر ۸۲/۲۷ و ۹۵/۲۴ تن در هكتار به ترتيب از آبياري با دو هفته تاخير و آبياري كامل به دست آمده است. عدم حساسيت مراحل اوليه رشد سيب زميني به تاخير در آبياري موجب اين نتيجه شده است. علاوه بر آن، آب مصرفي در آبياري كامل سيب زميني حدود ۱۲۸۰۳ مترمكعب در هكتار بوده، در حالي كه نياز آبي آن در شرايط اقليمي اكباتان نزديک ۶۶۴۰ مترمكعب در هكتار است. به نظر مي رسد كاربرد آب زياد، موجب كاهش عملكرد شده باشد. همچنين بيشترين كارآیي مصرف آب برابر ۴۴/۲ وكمترين مقدار آن برابر ۹۶/۱ كيلوگرم بر مترمكعب به ترتيب از كاربرد تيمار آبياري با دو هفته تاخير و آبياري كامل حاصل شده است. آبياري محدود در مراحل اوليه رشد سيب زميني نه تنها موجب كاهش عملكرد آن نشده، بلكه موجب افزايش كارآیي مصرف آب نسبت به آبياري كامل نيز شده است. براي مرتبط نمودن عملكرد محصول به آب مصرفي، يک تابع توليد با تحليل رگرسيون چندگانه به دست آمد.كاربرد آبياري با تاخير دو هفته، موجب افزايش عملكرد به اندازه ۴/۱۱ درصد و صرفه جويي در آب به اندازه ۳/۱۰ درصد نسبت به شرايط آبياري كامل شده است. توصيه مي شود براي داشتن عملكرد وكارآیي مصرف آب بهينه، سيب زميني رقم سانته با دوهفته تاخير پس از سومين نوبت، آبياري شود.