مقاله تاثيرکاربرد لاگ بوک بر يادگيري دانشجويان پرستاري در بخش زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثيرکاربرد لاگ بوک بر يادگيري دانشجويان پرستاري در بخش زنان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله گايد لاين
مقاله آموزش پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده مهلاني فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: سيدرسولي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزاده فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: راهنماي يادگيري باليني در صورتي که با لاگ بوک ادغام شوند، با فراهم آوردن فرصت تعامل بيشتر بين دانشجو، محيط باليني و مربي، ابزار مناسبي براي افزايش يادگيري باليني محسوب مي گردند، لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير کاربرد راهنماي يادگيري باليني بر يادگيري دانشجويان صورت گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربي است که بر روي ۲۵ دانشجوي پرستاري کارآموزي در عرصه انجام شد. ابتدا بر اساس يک مطالعه دلفي، راهنماي يادگيري باليني ادغام شده با لاگ بوک براي بخش زنان طراحي و تدوين شد. سپس دانشجويان به صورت تصادفي به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند. گروه کنترل به روش معمول و گروه تجربي در بخش هاي منتخب با استفاده از لاگ بوک آموزش ديدند. ميزان يادگيري دانشجويان در بالين در حيطه شناختي و مهارتي در هر دو گروه بررسي گرديد.
يافته ها: ميانگين نمرات دانشجويان در بخش زنان در دو حيطه شناختي و مهارتي در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل بيشتر بود ولي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود.
بحث و نتيجه گيري: بايد اذعان نمود که با توجه به افزايش نمره دانشجويان در حيطه مهارت و شناخت در بخش زنان، عدم معني – داري آماري از ارزش اين روش مفيد آموزشي نمي کاهد. بر اساس يافته هاي مطالعه حاضرمي توان نتيجه گيري نمود که استفاده از راهنماي يادگيري باليني باعث افزايش نمره يادگيري در حيطه شناختي و مهارتي مي گردد.