مقاله تاثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري و محلول پاشي کود کامل بر عملکرد دانه و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در ارزن دم روباهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري و محلول پاشي کود کامل بر عملکرد دانه و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در ارزن دم روباهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزن دم روباهي
مقاله پساب
مقاله محلول پاشي
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري و محلول پاشي کود کامل بر عملکرد دانه و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان ارزن دم روباهي، آزمايشي به صورت اسپليت پلات و در قالب طرح پايه کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زابل انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل سه سطح آبياري با آب معمولي، فاضلاب شهري و آبياري با آب معمولي و فاضلاب شهري بصورت يک در ميان به عنوان عامل اصلي و محلول پاشي با کود کامل نوتريكم به ميزان صفر، ۴۰۰ و ۸۰۰ گرم در هکتار به عنوان عامل فرعي لحاظ شدند. نتايج به دست آمده نشان داد بيشترين عملکرد دانه، از تيمار آبياري با فاضلاب و محلول پاشي در سطح ۸۰۰ گرم در هکتار به دست آمد. در اين بين آبياري با فاضلاب سبب کاهش معني داري در فعاليت سه آنزيم آنتي اکسيدان کاتالاز (CAT)، اسکوربات پراکسيداز (APX) و گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) در برگ هاي ارزن گرديد. محلول پاشي کود کامل نيز بجز در مورد آنزيم GPX منجر به کاهش فعاليت دو آنزيم CAT و APX گرديد.