مقاله تاثير آبياري محدود بر صفات مورفولوژيکي در هيبريدهاي آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۲۸ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آبياري محدود بر صفات مورفولوژيکي در هيبريدهاي آفتابگردان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کمبود آب
مقاله ارتفاع
مقاله قطر ساقه
مقاله تعداد برگ
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اوركي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيزكارخاجاني فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفتابگردان (Helianthus annuus L.) يکي از مهمترين منابع توليد روغن در جهان به شمار مي رود. با توجه به اين که کم آبي مهمترين عامل محدود کننده رشد و توليد گياهان در جهان مي باشد و آفتابگردان يک محصول زراعي متحمل به خشکي با سيستم ريشه اي عميق است، به اين دليل کشت اين گياه به اراضي ديم و نيمه خشک دنيا تمايل يافته است بنابراين به منظور بررسي اثر آبياري محدود بر خصوصيات مورفولوژيک هيبريدهاي آفتابگردان آزمايشي روي دو هيبريد آفتابگردان در سه رژيم آبياري (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشت تبخير کلاس A) در قالب طرح اسپيلت پلات در طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران اجرا گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد بين دو هيبريد آفتابگردان از لحاظ روند توليد برگ در هيچ يک از تيمارهاي تنش کم آبي اختلاف معني داري وجود ندارد و با اين وجود هيبريد آذرگل از اين لحاظ برتري نسبي در مقايسه با هيبريد آلستار نشان داد ولي دو هيبريد مورد بررسي از لحاظ روند افزايش ارتفاع و افزايش قطر ساقه در تيمارهاي تنش کم آبي متوسط و شديد (بترتيب ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير) اختلاف معني داري را نشان دادند، همچنين نتايج تجزيه واريانس اختلاف معني دار بين هيبريد ها در سه سطح آبياري را نشان دادند. در مجموع نتايج تحقيق حاضر نشان داد که هيبريد آذرگل داراي مطلوب ترين صفات مورفولوژيک براي زراعت در منطقه و در نتيجه توليد عملکرد مطلوب مي باشد.