مقاله تاثير آتش سوزي بر برخي از ويژگي هاي شيميايي خاک جنگل در شمال ايران (مطالعه موردي: جنگل خيرودکنار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آتش سوزي بر برخي از ويژگي هاي شيميايي خاک جنگل در شمال ايران (مطالعه موردي: جنگل خيرودکنار)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت آتش سوزي
مقاله عمق خاک
مقاله ويژگي هاي شيميايي خاک
مقاله آتش سوزي جنگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانج شفيعي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي پيروز
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي راد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آتش سوزيها اثرات قابل توجهي بر خصوصيات بيوژئوشيميايي خاکهاي جنگلي دارند. آتش با تغيير در محتوي عناصر غذايي خاک قادر است حاصل خيزي خاکهاي جنگلي را در طول زمان تحت تاثير قرار دهد. اين تحقيق اثر آتش سوزي سال ۱۳۷۷ در قسمتهايي از سري چلير (جنگل آموزشي- پژوهشي خيرودکنار) را بر روي خواص شيميايي خاک جنگل مورد ارزيابي قرار داده است، به طوري كه اثر آتش سوزي پس از ۷ سال بر روي مشخصه هايي مانند واکنش خاک، هدايت الکتريکي، درصد نيتروژن و کربن کل، نيتروژن و فسفر قابل جذب و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک مورد بررسي قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه پس از بررسي هاي لازم به ۴ منطقه کنترل، آتش سوزي شديد، متوسط و کم تفکيک گرديد، سپس در هر منطقه پس از حفر ۵ پروفيل اقدام به برداشت نمونه هاي خاک از ۳ عمق در هر پروفيل شد. نتايج نشان داد که عمق خاک داراي تاثير معني داري بر تمام مشخصه هاي اندازه گيري شده به جز نيتروژن قابل جذب است، در حالي که تاثير شدت آتش سوزي و اثر متقابل شدت آتش سوزي و عمق خاك، تنها بر واکنش خاک، هدايت الکتريکي و ظرفيت تبادل کاتيوني معني دار بود. به طوري که افزايش شدت آتش سوزي سبب افزايش ميزان واکنش خاک، هدايت الکتريکي و ظرفيت تبادل کاتيوني و کاهش ساير مشخصه ها گرديد. در ضمن با افزايش شدت آتش سوزي، اختلاف بين افق هاي خاک در رابطه با مشخصه هاي اندازه گيري شده نيز افزايش يافت. همچنين مطالعات نشان داد که در تمامي موارد به جز ظرفيت تبادل کاتيوني، افق A بيشتر از ساير افق ها تحت تاثير آتش سوزي قرار گرفته است.