مقاله تاثير آتش سوزي جنگل بر رويش قطري گونه هاي راش و ممرز (مطالعه موردي: جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۶۴ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آتش سوزي جنگل بر رويش قطري گونه هاي راش و ممرز (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهناي دايره هاي ساليانه
مقاله رويش قطري
مقاله راش
مقاله ممرز
مقاله آتش سوزي جنگل
مقاله جنگل خيرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانج شفيعي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدغلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه واقع در سري چلير جنگل آموزشي – پژوهشي خيرود در سال ۱۳۷۷ دچار حريق سطحي با شدت زياد گرديد و پس از گذشت ۷ سال از وقوع آتش سوزي، به منظور بررسي اثر آتش سوزي بر رويش قطري درختان راش و ممرز اقدام به انجام اين تحقيق شد. بعد از پيمايش سراسر مناطق سوخته و شاهد، تعداد ۶۰ نمونه مغزي با استفاده از مته سال سنج، از دو گونه راش و ممرز (هرکدام ۱۵ نمونه در هر يک از دو منطقه) تهيه گرديده و پهناي دايره هاي ساليانه مربوط به سالهاي مختلف در هر نمونه اندازه گيري شد. مقادير بدست آمده به تفکيک سالهاي قبل و بعد از آتش سوزي و همچنين همبستگي آنها با داده هاي اقليمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که آتش سوزي سطحي اتفاق افتاده در اين توده جنگلي تاثير معني داري بر رويش قطري راش نداشته، اما باعث افزايش معني دار آن در ممرز گرديده است. همچنين ميزان پهناي دايره هاي ساليانه در سالهاي قبل از آتش سوزي با داده هاي اقليمي همبستگي معني دار داشته، درصورتي که در سالهاي بعد از آن همبستگي مشاهده نگرديد. بنابراين، ريشه تغييرات را مي توان در عوامل ديگري به غير از اقليم مانند آتش سوزي جستجو کرد.