مقاله تاثير آرام سازي بر اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان بستري در بيمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آرام سازي بر اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان بستري در بيمارستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرام سازي
مقاله سرطان
مقاله اضطراب
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاقبتي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيل زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخيص بيماري سرطان و درمانهاي خاص مربوط به آن منجر به بروز عوارض و پيامدهايي چون اضطراب و استرس در بيمار مي شود. يكي از وظايف پرستاران تلاش در جهت بهبود و كنترل اين عوارض مي باشد. اين مطالعه با هدف بكارگيري تكنيك آرام سازي بر ميزان اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يك مطالعه نيمه تجربي است كه در سال ۱۳۸۴ در دو گروه آزمون و شاهد انجام گرفت كه براي هر گروه ۳۰ بيمار مبتلا به انواع متفاوت سرطان كه در بيمارستان امام خميني تهران بستري شده بودند انتخاب و بطور تصادفي در گروههاي مطالعه قرار گرفتند. در گروه آزمون تكنيك آرام سازي به مدت ۵ روز پياپي در يك ساعت معين به مدت ۲۵-۲۰ دقيقه با حضور پژوهشگر اجرا گرديد. قبل و بعد از مداخله علايم حياتي بيمار(فشارخون، نبض و تنفس) ثبت گرديد. در گروه شاهد تنها در طي ۵ روز علايم حياتي به فاصله ۲۵-۲۰ دقيقه در يك ساعت معين مشابه گروه آزمون اندازه گيري و ثبت گرديد. داده ها از طريق پرسشنامه مشخصات فردي و DASS-21  قبل از شروع جلسات و بعد از اتمام ۵ جلسه درماني جمع آوري گرديد. از آزمون هاي كاي دو و تي مستقل جهت تجريه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: با بكارگيري آرام سازي، ميانگين تمره اضطراب در گروه آزمون از
۸٫۲±۴٫۲ قبل از مداخله به ۷٫۴±۴٫۰۷ بعد از مداخله رسيد. در حاليكه اين ميزان در گروه شاهد از ۸٫۳±۴٫۳ به ۹٫۶±۴٫۲ رسيد. ميانگين نمره استرس بيماران در گروه آزمون از ۱۱٫۸±۵٫۷ قبل از مداخله به ۱۰٫۶±۵٫۲ بعد از مداخله رسيد. در حاليكه در گروه شاهد از ۱۰٫۵±۵٫۲ به ۱۱٫۹±۵٫۴ رسيد. آزمون آماري تي مستقل اين تفاوت را بين دو گروه معني دار نشان مي دهد. (P>0.001).
همچنين در گروه آزمون فشارخون سيسنوليك، دياستوليك، تعداد ضربان نبض، تعداد تنفس نسبت به گروه شاهد كاهش معني داري داشته است (P<0.05)
نتيجه گيري كلي: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان گفت كه با به كارگيري روش غيردارويي آرام سازي امكان دستيابي به كنترل استرس و اضطراب در بيماران مبتلا به سرطان كه اغلب آنها به علت نوع بيماري و درمان هاي مختلف مربوطه گرفتار اين مشكلات هستند وجود دارد.