مقاله تاثير آرام سازي عضلاني بنسون بر سطح اضطراب بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۶۴ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آرام سازي عضلاني بنسون بر سطح اضطراب بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله آرام سازي عضلاني بنسون
مقاله بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري مقدم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شبان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اضطراب شايع ترين واکنش رواني در پاسخ به استرس مي باشد و همه انسان ها درمواجهه با موقعيت هاي تهديدکننده زندگي نظير روش هاي تشخيصي تهاجمي آن را تجربه مي کنند. يکي از شايع ترين روش هاي تشخيصي و درماني روزافزون در بيماري هاي قلبي، کاتتريسم قلبي مي باشد که باعث افزايش سطح اضطراب بيماران مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان تاثير آرام سازي عضلاني بنسون بر سطح اضطراب بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي انجام گرفته است.
روش بررسي: در يك كارآزمايي باليني۱۴۰  بيمار در انتظار كاتتريسم قلبي بستري در بخش هاي قلب بيمارستان امام خميني (ره) تهران به روش در دسترس انتخاب و با تخصيص تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردي و برگه خودگزارش دهي سطح اضطراب و روش گردآوري اطلاعات مصاحبه و خودگزارش دهي مددجو بود. ابتدا يک ساعت قبل از کاتتريسم قلبي سطح اضطراب بيماران مورد پژوهش در دو گروه ثبت شد. سپس از گروه مداخله خواسته شد که به مدت بيست دقيقه نوار ضبط شده دستورالعمل انجام آرام سازي عضلاني بنسون را از طريق گوشي وهدفون بشنوند و بلافاصله پس از اجراي مداخله در اين گروه مجددا سطح اضطراب آنان اندازه گيري و ثبت گرديد. در گروه شاهد تنها مراقبت هاي استاندارد پرستاري انجام يافت و سطح اضطراب آنان يك بار يك ساعت قبل و يك بار بلافاصله قبل از کاتتريسم قلبي اندازه گيري و ثبت شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري کاي دو، فيشر، من ويتني و ويلکاکسون انجام گرفت.
يافته ها: دو گروه از نظر ويژگي هاي فردي نظير سن و جنس و سطوح اضطراب يک ساعت قبل از کاتتريسم قلبي با يکديگر همسان بودند. پس از انجام مداخله سطح اضطراب بيماران کاهش معناداري يافت (۰٫۰۰۱>p) در حالي که در گروه شاهد در مرحله پس آزمون اين ميزان بيشتر شد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که بلافاصله قبل از کاتتريسم قلبي بين دو گروه اختلاف آماري معناداري به لحاظ سطح اضطراب وجود دارد (۰٫۰۰۱>p).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، آرام سازي عضلاني بنسون به طور معناداري موجب کاهش سطح اضطراب بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي مي شود و پرستاران مي توانند از اين روش براي کاهش سطح اضطراب بيماران در انتظار روش هاي تشخيصي تهاجمي استفاده نمايند.