مقاله تاثير آرام سازي فك بر شدت درد پانسمان سوختگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آرام سازي فك بر شدت درد پانسمان سوختگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرام سازي
مقاله شدت درد
مقاله سوختگي
مقاله پانسمان
مقاله کارآزمايي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فخار فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي اورك روح انگيز
جناب آقای / سرکار خانم: اينانلو مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: فراواني سوختگي شديد و نتايج اين آسيب در قالب مرگ و مير، ناخوشي و هزينه‏ هاي اجتماعي و اقتصادي بر جامعه، دليل موجهي براي توجه ويژه به قربانيان سوختگي توسط كارشناسان بهداشتي است. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آرام  سازي فك بر شدت درد پانسمان در بيماران مبتلا به سوختگي انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي، ۱۰۰ بيمار مراجعه كننده به مركز سوختگي شهيد مطهري تهران در دوره زماني تير تا دي ماه ۱۳۸۸ از طريق نمونه‏ گيري آسان انتخاب شدند و با استفاده از روش كمينه سازي، به طور تصادفي در يكي از گروه‏ هاي آزمون يا كنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمون قبل از ورود به اتاق پانسمان روش آرام  سازي فك را به مدت ۲۰ دقيقه تمرين كردند. داده ها با استفاده از مقياس آنالوگ ديداري جمع  آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون تي مستقل تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمره شدت درد پانسمان سوختگي در گروه آزمون ۲۴٫۹۷±۴۵٫۹۳ و در گروه كنترل ۲۵٫۶۱±۴۸٫۰۵ بود. پس از مداخله، تفاوت معني  داري بين شدت درد بعد از پانسمان دو گروه آزمون و كنترل مشاهده نشد (p=0.676).
نتيجه گيري: باتوجه به عدم تاثير آرام سازي فك بر شدت درد پانسمان سوختگي، پيشنهاد مي  شود مدت جلسات تمرين آرام  سازي افزايش و انجام آن در اتاق پانسمان ادامه يابد و تاثير اين روش به طور هم زمان بر درد زمينه اي، نفوذي و روشي بيماران سوختگي بررسي و مقايسه شود.