مقاله تاثير آرايش كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند در مناطق معتدل استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آرايش كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند در مناطق معتدل استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله آرايش كاشت
مقاله تراكم بوته
مقاله صفات كمي و كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف منصوري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرايش كاشت را مي توان با تغيير در فاصله رديف ها و عرض پشته ها، كشت به صورت يك يا دو رديفه روي پشته و فاصله بوته بر روي خطوط كاشت تنظيم کرد. براي دستيابي به مناسب ترين آرايش كاشت براي رقم منوژرم هيبريد گدوك، آزمايش مزرعه اي به مدت دو سال (۱۳۸۰ و ۱۳۸۱) در زرقان فارس (منطقه معتدل) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار و با پنج تيمار انجام شد. تيمارها شامل: كاشت يك رديفه ۶۰ سانتي متر، كاشت يك رديفه ۵۰ سانتي متر، كشت دو رديفه ۴۰ سانتي متر روي پشته هاي ۶۰ سانتي متري، كاشت دو رديفه ۵۰ سانتي متر و فاصله پشته ها ۵۰ سانتي متر و در نهايت كاشت دو رديفه؛ فاصله رديف ۴۰ سانتي متر، عرض پشته ها ۶۰ سانتي متر و كشت به صورت دورديفه بود. هركدام از واحدهاي آزمايشي در چهار خط به طول ۱۰ متر با بذرپاش دستي كشت شد. طي دوره رويش چغندرقند، شمارش تعداد بوته موجود و گمشده و ارزيابي كمي رشد با مقايسه نمره رشد انجام شد. نتايج دوساله نشان داد اختلاف ميانگين عملكرد ريشه در آرايش هاي مختلف كاشت در سطح احتمال پنج درصد معني دار است. بيش ترين عملكرد ريشه (۷۸٫۹۳ تن در هكتار) به آرايش كاشت با فاصله رديف ۵۰ سانتي متر و كشت به صورت يك رديفه متعلق بود. اختلاف آرايش هاي مختلف كاشت از نظر ميانگين درصد قند، درصد شكر قابل استحصال، درصد استحصال شكر، عملكرد شكر سفيد معني دار نبود. ولي از نظر ناخالصي ها (پتاسيم و نيتروژن مضره) تفاوت معني دار آماري داشتند، گرچه در آرايش كاشت با فاصله رديف ۵۰ سانتي متر و كشت يك رديفه درصد قند كم تر (۱۴٫۰۹ درصد) بود، اما به دليل افزايش عملكرد ريشه، ميزان عملكرد شكر سفيد در واحد سطح بيش تر (۷٫۵۹ تن در هكتار) بود.