مقاله تاثير آرتميا ارومياناي غني شده با اسيد چرب غير اشباع و اسيد اسکوربيک بر عملکرد توليد مثلي ماهي آنجل (Pterophyllum scalare) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آرتميا ارومياناي غني شده با اسيد چرب غير اشباع و اسيد اسکوربيک بر عملکرد توليد مثلي ماهي آنجل (Pterophyllum scalare)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم آوري
مقاله درصد لقاح
مقاله بازماندگي
مقاله ماهي آنجل
مقاله غني سازي آرتميا
مقاله Pterophyllum scalare

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ثابت سيدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادلنگرودي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتكار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير آرتميا ارومياناي غني شده بر فاکتورهاي هم آوري، درصد لقاح، درصد تفريخ، درصد بازماندگي لارو و فاصله بين تخم ريزي هاي متوالي و مدت زمان کل براي انجام هشت تخم ريزي، روي ماهي آنجل (Pterophyllum scalare) انجام شد. آزمايش با شش گروه غذايي شامل: غذاي کنسانتره با ۴۰ درصد پروتئين خام (گروه شاهد)؛ غذاي کنسانتره+آرتمياي بالغ زنده؛ آرتمياي بالغ زنده؛ آرتمياي بالغ زنده غني شده با اسيد چرب غير اشباع؛ آرتمياي بالغ زنده غني شده با اسيد چرب غير اشباع و نيم گرم اسيد اسکوربيک و در نهايت آرتمياي بالغ زنده غني شده با اسيد چرب غير اشباع و يک گرم اسيد اسکوربيک و هر تيمار با سه تکرار انجام شد. در اين پژوهش ۱۸ جفت مولد ماهي آنجل در مخازن شيشه اي با حجم ۵۰ ليتر و در هر مخزن يک جفت ماهي نر و ماده، در دماي ۲۸±۱ درجه سانتي گراد،pH  بين ۷٫۵ تا ۸٫۳ و سختي کمتر از ۱۷۰±۱۰ ميلي گرم در ليتر نگهداري شدند. مولدين چهار مرتبه در روز غذادهي شدند. بيشترين ميزان هم آوري با ميانگين ۳۷۸ تخم، درصد لقاح به ميزان ۹۸٫۸۸، درصد تفريخ برابر ۹۷٫۵۳ درصد در تيمار تغذيه شده با غذاي آرتمياي زنده غني شده با اسيد چرب و بيشترين درصد بازماندگي لارو به ميزان ۹۳٫۳۴ در تيمار تغذيه شده با غذاي آرتمياي زنده غني شده با اسيد چرب و ۰٫۵ گرم اسيد آسکوربيک (ويتامين C) مشاهده شد، که با تيمار شاهد اختلاف معني داري نشان داد (P<0.05). کمترين مدت زمان براي انجام هشت تخم ريزي با ۴۳ روز و کمترين فاصله بين تخم ريزي هاي متوالي با ميانگين ۵٫۹۹ روز نيز در تيمار تغذيه شده با غذاي آرتميا زنده غني شده با اسيد چرب و يک گرم ويتامين C مشاهده شد، که با تيمار شاهد و ساير تيمارها اختلاف معني داري نشان داد (P<0.05). در نتيجه گيري کلي مي توان بيان نمود که استفاده از غذاي زنده نسبت به غذاي کنسانتره سبب کاهش مدت زمان لازم براي انجام هشت تخم ريزي و افزايش هم آوري، درصد لقاح، درصد تفريخ و درصد بازماندگي لارو مي شود. به علاوه غني سازي آرتميا اين زمان را مجددا به صورت معني داري کاهش مي دهد. کاهش مدت زمان لازم براي تخم ريزي هاي متوالي اولا به لحاظ بهره وري زماني و اقتصادي براي کارگاه هاي تکثير و پرورش مفيد است و ثانيا باعث استفاده بهينه از عمر مفيد هر جفت مولد مي شود.