مقاله تاثير آروماتراپي استنشاقي بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۰۷ تا ۵۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آروماتراپي استنشاقي بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آروماتراپي استنشاقي
مقاله اضطراب
مقاله عمل جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباشاهي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي زاده محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اضطراب قبل از عمل با شيوع بالاي درد بعد از عمل، افزايش مصرف مخدر ها و داروهاي بيهوشي، تاخير در بهبودي و ترخيص بيماران از بيمارستان همراه است. يكي از درمان هاي طب مكمل در رابطه با اضطراب كه در دسته اقدامات پرستاري قرار مي گيرد، آروماتراپي مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آروماتراپي استنشاقي بر سطح اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي شکم و قلب مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يك كارآزمايي باليني است كه بر روي ۷۲ بيمار كانديد عمل جراحي شكم و قلب بيمارستان گلستان اهواز انجام گرفته است. واحدهاي مورد پژوهش به روش آسان مبتني بر هدف با توجه به معيارهاي ورود انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مورد و كنترل تقسيم شدند. جهت ارزيابي ميزان اضطراب از مقياس اسپيل برگر استفاده شد. مداخله در گروه مورد به صورت ۲۰ دقيقه استنشاق دستمال حاوي دو قطره اسانس لاوندولا كه توسط داروساز تهيه شده بود انجام گرديد و در گروه كنترل به همين مقدار از دارونما (آب) استفاده شد.
يافته ها: ميانگين ميزان اضطراب قبل از مداخله در گروه مورد ۸٫۹۴±۵۱ بود كه بعد از مداخله به۹٫۷۹ ±۳۸٫۶۱ كاهش يافته است. در حالي كه اين ميانگين قبل از مداخله در گروه کنترل ۹٫۶۹±۵۰٫۷ بوده كه بعد از مداخله به ۹٫۳۷±۴۹٫۵ رسيده است. آزمون آماري تي مستقل، اختلاف آماري معناداري را از نظر ميانگين ميزان اضطراب قبل از مداخله بين دو گروه نشان نمي دهد(P=0.88) . اما بعد از مداخله آزمون آماري تفاوت معناداري را بين دو گروه نشان مي دهد (P=0.001).
نتيجه گيري: آروماتراپي استنشاقي با اسانس لاوندولا در كاهش اضطراب قبل از عمل جراحي موثر است و مي توان از اين روش به عنوان يكي از درمان هاي طب مكمل در بالين بهره گرفت.