مقاله تاثير آللوپاتيک عصاره آبي برگ گردو (Juglans regia) بر برخي ويژگيهاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم (Triticum astivum)، پياز (Allium cepa) و کاهو (Lactuca sativa) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۵۷ تا ۴۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آللوپاتيک عصاره آبي برگ گردو (Juglans regia) بر برخي ويژگيهاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم (Triticum astivum)، پياز (Allium cepa) و کاهو (Lactuca sativa)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله گردو
مقاله جوانه زني
مقاله رشد گياهچه
مقاله کاهو
مقاله گندم
مقاله پياز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحي عسل
جناب آقای / سرکار خانم: تاج ‌بخش مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زاد پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير آللوپاتيک عصاره آبي برگ گردو بر برخي ويژگيهاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم، پياز و کاهو آزمايشي در سال ۱۳۸۵ در دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه به اجرا درآمد. در اين آزمايش تاثير غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ گردو شامل غلظت هاي ۲٫۵، ۵، ۱۰ درصد و شاهد (آب مقطر)، بر روي جوانه زني ۳ گياه کاهو، گندم و پياز به صورت طرح کاملا تصادفي با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. با افزايش غلظت عصاره، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، زمان رسيدن به ۵۰ درصد جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گياهچه روند کاهشي داشت. بيشترين اثر بازدارندگي بر درصد جوانه زني در کاهو مشاهده شد. بيشترين و کمترين کاهش سرعت جوانه زني به ترتيب با ۵۹٫۴ و ۲۲٫۲ درصد مربوط به کاهو و پياز بود. همچنين بيشترين اثر بازدارندگي روي زمان رسيدن به ۵۰ درصد جوانه زني در گياه گندم مشاهده شد. بيشترين اثر بازدارندگي بر طول ساقه چه و ريشه چه در گياه گندم به ترتيب با ۸۸٫۵ و ۸۰٫۱ درصد در غلظت ۱۰ درصد نسبت به شاهد مشاهده شد. بيشترين کاهش وزن تر و خشک مربوط به گندم بود و اين نشان دهنده حساسيت بيشتر گندم نسبت به دو گياه ديگر است. در ضمن پياز کمترين حساسيت را نسبت به مواد آللوپاتيک گردو نشان داد.