مقاله تاثير آللوپاتي عصاره حاصل از اندام هاي علف هاي هرز تاج خروس، سلمه تره و پنجه مرغي بر جوانه زني و رشد کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آللوپاتي عصاره حاصل از اندام هاي علف هاي هرز تاج خروس، سلمه تره و پنجه مرغي بر جوانه زني و رشد کلزا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله جوانه زني
مقاله رشد
مقاله تاج خروس
مقاله سلمه تره
مقاله پنجه مرغي
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 با توجه به فراواني علف هاي هرز تاج خروس، سلمه تره و پنجه مرغي در مزارع و هم چنين اهميت کلزا به عنوان يک گياه روغني مهم، اين بررسي به منظور ارزيابي اثرات آللوپاتي عصاره حاصل از اندام هاي هوايي و ريشه اين علف هاي هرز بر جوانه زني و رشد کلزا به صورت آزمايش فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي در سه تکرار در سال ۱۳۸۴ اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل محلول بدون عصاره (شاهد)، عصاره اندام هوايي و عصاره ريشه سه علف هرز تاج خروس، سلمه تره و پنجه مرغي بود. تجزيه واريانس نتايج حاصل از بررسي آزمايشگاهي در مرحله جوانه زني نشان داد که اثرهاي اصلي و متقابل فاکتورهاي آزمايش بر صفات طول گياهچه، وزن خشک گياهچه، درصد جوانه زني، ضريب سرعت جوانه زني و گستره زماني جوانه زني معني دار بود. عصاره اندام هوايي سلمه تره و ريشه پنجه مرغي کاملا از جوانه زني بذور کلزا ممانعت کردند. عصاره حاصل از بقيه بخش هاي علف هاي هرز نيز صفات مورد بررسي را از حداقل ۴٫۱۶  درصد در ميزان وزن خشک گياهچه تا حداکثر ۹۸٫۲۸ درصد در طول گياهچه کلزا کاهش دادند. تجزيه واريانس نتايج حاصل از بررسي گلخانه اي صفات نيز نشان داد که اثر نوع علف هرز در ارتباط با صفات وزن خشک بخش هوايي و ريشه، سطح برگ و بيوماس معني دار بود. بخش هاي مختلف علف هاي هرز در کليه صفات اثر معني داري در سطح احتمال ۱ درصد از خود نشان دادند. پنجه مرغي بيشترين تاثير را در کاهش وزن خشک اندام هوايي و ريشه، طول ريشه و بيوماس کلزا نشان داد. عصاره حاصل از علف هاي هرز مورد بررسي، ميزان صفات اندازه گيري شده را به طور معني دار از حداقل ۵٫۸۲ در طول ريشه تا حداکثر ۸۲٫۸۷ درصد در بيوماس کلزا کاهش داد. بر اساس نتايج اين تحقيق مي توان گفت که علف هاي هرز مورد بررسي از طريق توليد مواد شيميايي برخوردار از خاصيت آللوپاتيک مي توانند جوانه زني و رشد کلزا را مختل نموده و منجر به کاهش سطح سبز مزرعه و رشد نامطلوب محصول شوند.