مقاله تاثير آمايه ذهني بر عملکرد حل مساله: تله خبرگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۴۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آمايه ذهني بر عملکرد حل مساله: تله خبرگي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله
مقاله خبره
مقاله مبتدي
مقاله آمايه ذهني
مقاله انعطاف ناپذيري ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كاكاوند عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سرعت عمل خبرگان در حل مساله، در برخي شرايط مي تواند آنها را به شکلي انعطاف ناپذير بر راه حل اوليه تثبيت کند و بر عملکرد آنها در حل مسايل بعدي تاثير منفي بگذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي مقايسه اي تاثير ايجاد آمايه ذهني بر عملکرد حل مساله دانشجويان خبره و مبتدي است.
روش: در اين پژوهش، با استفاده از طرح عاملي ۳×۲ (۲ سطح خبرگي × ۳ نوع آمايه)، عملکرد ۴۸ دانشجوي خبره و مبتدي دانشگاه زنجان، در زمينه حل مسايل آب و ظرف لاچينز مطالعه شد.
يافته ها: بر اساس تحليل واريانس عاملي داده ها، نتايج اين پژوهش نشان داد که اولا، آزمودني هاي خبره بيش از آزمودني هاي مبتدي دچار آمايه ذهني شده، بر راه حل اوليه مسايل تثبيت شدند. دوم، عملکرد آزمودني هاي خبره در مسايل غيرآمايه اي بهتر از عملکرد آزمودني هاي مبتدي بود. و سوم اين که، عملکرد آزمودني هايي که دچار آمايه ذهني شده بودند، در مقايسه با آزمودني هايي که دچار اين آمايه نشده بودند، ضعيف تر بود.
نتيجه گيري: در برخي شرايط، مثلا هنگامي که فرد مساله گشا مي بايست راه حلي غيرمعمول بيابد، خبرگي در حل مساله مي تواند آسيب پذيري وي را در مقابل آمايه ذهني افزايش دهد و باعث بدتر شدن عملکرد او (در مقايسه با افراد مبتدي) شود.