مقاله تاثير آملوديپين بر استرس اكسيداتيو و پراکسيداسيون ليپيدي در خرگوش هاي دريافت کننده رژيم غذايي با کلسترول بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آملوديپين بر استرس اكسيداتيو و پراکسيداسيون ليپيدي در خرگوش هاي دريافت کننده رژيم غذايي با کلسترول بالا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آترواسکلروز
مقاله استرس اكسيداتيو
مقاله پراکسيداسيون ليپيدي
مقاله آملوديپين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: قديري صوفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلان آبادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه اميرمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: شعاريان ستاري زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: استرس اکسيداتيو عبارت از عدم تعادل بين توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن و ظرفيت دفاع آنتي اکسيداني بدن است. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير آملوديپين بر دفاع آنتي اکسيداني در آترواسکلروز مي باشد.
روش بررسي: تعداد ۳۶ خرگوش سفيد نر از نژاد نيوزيلند را به چهار گروه ۹ تايي تقسيم نموديم: گروه کنترل، گروه دريافت کننده داروي آملوديپين، گروه دريافت کننده رژيم پرکلسترول، گروه دريافت کننده رژيم پر کلسترول به همراه آملوديپين. پس از ۸ هفته حيوانات بيهوش شدند و نمونه هاي خوني و بافتي قلب تهيه شد.
يافته ها: مقادير کلسترول و تري گليسيريد در گروه کلسترول نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري داشت (P<0.01). [کلسترول ۸۶۰٫۳±۰٫۰۶ در مقايسه با گروه کنترل ۴۹٫۱±۰٫۶، و تري گليسري در گروه کلسترول ۴۴۶٫۶±۲٫۵، کنترل ۹۵٫۵±۱٫۷] در رژيم غذايي پر کلسترول باعث کاهش اندکي در ميزان فعاليت سوپر اکسايد ديسموتاز (SOD)، گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) و گلوتاتيون ردوکتاز (GR) در بافت قلب گرديد. مصرف آملوديپين موجب افزايش معني داري (P<0.01) در غلظت آنزيم هاي فوق در هر دو گروه کلسترول+آملوديپين و گروه آملوديپين گرديد [آنزيم SOD در گروه آميلوديپين ۳٫۱۱±۰٫۲۴، در گروه کلسترول+آميلوديپين ۲٫۹۴±۰٫۱۳ در مقايسه با گروه کنترل ۲٫۰۴±۰٫۱۶ گروه کلسترول ۱٫۹۴±۰٫۱۹]. [آنزيم GPX در گروه آميلوديپين ۴۶۹±۲۴، در گروه کلسترول+آميلوديپين ۴۵۸±۳۱ در مقايسه با گروه کنترل ۳۵۶±۲۶ گروه کلسترول ۲۶۴±۲۲]. [آنزيم GR در گروه آميلوديپين ۰٫۳۲±۰٫۰۴، در گروه کلسترول+آميلوديپين ۰٫۳۴±۰٫۰۴ در مقايسه با گروه کنترل ۰٫۲۴±۰٫۰۱ گروه کلسترول ۰٫۲۲±۰٫۰۳]. مصرف آملوديپين موجب کاهش معني داري (P<0.01) در ميزان MDA گرديد [MDA در گروه آميلوديپين ۸٫۶۳±۰٫۶، در گروه کلسترول+آميلوديپين ۱۱٫۱۸±۱٫۴ کنترل ۸٫۷۱±۰٫۸ گروه کلسترول ۱۴٫۳۸۱٫۱].
نتيجه گيري: مصرف آملوديپين با افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني و كاهش سطح MDA در بافت قلب داراي آثار مفيد براي جلوگيري از عوارض آترواسکلروز و آسيب هاي عروقي ايجاد شده در اثر استرس اكسيداتيو بدنبال اين بيماري مي باشد.