مقاله تاثير آموزشهاي دوران بارداري بر ميزان اضطراب، ميزان درد و مدت دردهاي زايماني مادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزشهاي دوران بارداري بر ميزان اضطراب، ميزان درد و مدت دردهاي زايماني مادران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزشهاي دوران بارداري
مقاله ميزان اضطراب
مقاله ميزان درد زايمان
مقاله مدت درد زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: درد زايمان از جمله مسايلي است که بيش از ۹۰ درصد زنان حداقل يکبار در طول زندگي، آن را تجربه مي کنند و متاسفانه هنوز تعداد زيادي از آنها درد زايمان را با اصطلاحاتي از قبيل بسيار طاقت فرسا، غيرقابل تحمل و غيره توصيف مي کنند. اين نوع نگرش به زايمان موجب مي شود که آنها در صدد انتخاب آسانترين شيوه باشند بدون آنکه عوارض و عواقب آن روش را در نظر بگيرند، در نتيجه ميزان زايمان سزارين و مرگ و مير و معلوليتهاي ناشي از آن در مادر و جنين نيز افزايش مي يابد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير آموزشهاي دوران بارداري بر ميزان اضطراب و درد زايمان است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي مي باشد که در آن ۷۰ نفر از مادران بعنوان گروه آزمايش و بطور تصادفي در هفته هاي ۱۶- ۲۰ بارداري انتخاب شده و در ۱۲-۱۰ جلسه، آموزشهاي نظري و عملي زايمان ايمن (نهضت مادري ايمن) را دريافت کردند. ۷۰ نفر ديگر نيز پس از همتاسازي با گروه آزمايش بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. هر دو گروه به هنگام زايمان (در تمام مراحل) مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان مي دهند که آموزشهاي دوران بارداري تاثير معني داري بر ميزان اضطراب، ميزان درد و مدت دردهاي زايماني دارند، بطوريکه مادران آموزش ديده در مقايسه با گروه کنترل درد و اضطراب کمتري را تجربه مي کنند (P=0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که آموزش مطالب تئوري و تکنيکهاي عملي به مادران موجب افزايش اعتماد به نفس و کاهش ترس و اضطراب آنان شده و محيط آرام و حمايت کننده اي را در کل دوران بارداري و زايمان ايجاد مي نمايد. از آنجا که مطابق تحقيقات انجام يافته اضطراب مهمترين عامل در ميزان درد و سازگاري مادران با درد است، بنابراين کاهش اضطراب، موجب افزايش همکاري و سازگاري آنها شده و موجب درد کمتر و دوره زايمان کوتاهتر در افراد آموزش ديده مي شود.