مقاله تاثير آموزشي راهبردهاي يادگيري و مطالعه بر ميزان يادگيري دانشجويان دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزشي راهبردهاي يادگيري و مطالعه بر ميزان يادگيري دانشجويان دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي يادگيري
مقاله راهبردهاي شناختي
مقاله راهبري فراشناختي
مقاله روش خواندن QR4 S
مقاله روش خواندن QR5 S
مقاله روش خواندن مردر
مقاله روش خواندن پارسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش براي بررسي اثر آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه بر ميزان يادگيري و ثبات آن پس از گذشت يك نيمسال تحصيلي بر دانشجويان دانشگاه پيام نور انجام گرفت. ۶۰ نفر از دانشجويان رشته هاي روان شناسي و علوم تربيتي كه معدل پايينتر از ۱۲ داشتند به صورت تصادفي انتخاب و به روش جايگزيني تصادفي، به سه گروه ۲۰ نفري گواه، آزمايشي ۱ و آزمايشي ۲ دسته بندي شدند. راهبردهاي يادگيري و مطالعه به دانشجويان گروه آزمايشي ۱ به صورت رو در رو، و به دانشجويان گروه آزمايشي ۲ به صورت نيمه حضوري، آموزش داده شد. از آنها خواسته شد كه راهبردها را در مطالعه كتابهاي درسي، به ويژه كتاب روان شناسي رشد (۱)، به كار ببندند. در پايان نيمسال، با استفاده از يك آزمون پيشرفت تحصيلي چهار گزينه اي، كه در بانك سوال دانشگاه براي درس فوق تهيه شده بود، ميزان يادگيري هر سه گروه اندازه گيري شد. همچنين، اندازه ثبات يادگيري در يك نيمسال ديگر به وسيله آزمون مشابهي به دست آمد. تحليل واريانس و مقايسه ميانگينها در سطح معني داري a£۰٫۰۵ نشان داد كه آموزش اين راهبردها به صورت حضوري يا نيمه حضوري، يادگيري دانشجويان از خواندن محتواي كتاب روان شناسي رشد (۱) و ثبات اين يادگيري را پس از گذشت يك نيمسال افزايش مي دهد.
مقايسه ميانگين پيشرفت تحصيلي گروههاي بالا در قبل و بعد از آموزش راهبردها نيز نشان داد كه در سطح a£۰٫۰۵، پيشرفت تحصيلي گروههاي آزمايشي در اثر آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه افزايش يافته است.