مقاله تاثير آموزش آرام سازي پيش رونده عضلاني بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به PTSD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش آرام سازي پيش رونده عضلاني بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به PTSD
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسر جانباز
مقاله آرام سازي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله اختلال استرس پس از ضربه
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرنده اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي تاثير آموزش آرام سازي بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه انجام شد.
روش: اين مطالعه به صورت نيمه تجربي و از نوع كارآزمايي باليني است كه تعداد ۲۸ نفر از همسران جانبازان شهر تهران در آن مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفي در دو گروه مداخله و گروه شاهد تقسيم شدند و براي گروه مداخله، برنامه آموزش گروهي آرام سازي طي يك هفته و در سه جلسه دوساعته انجام شد؛ براي گروه شاهد هيچ گونه آموزشي ارايه نگرديد. سپس، كيفيت زندگي هر دو گروه در مرحله قبل، ۶ هفته بعد (مرحله پيگيري) و ۱۲ هفته پس از مداخله يعني مرحله نهايي توسط پرسش نامه كيفيت زندگي فرم كوتاه شده  SF36تعيين شد. در نهايت، داده ها به وسيله SPSS 11 و آزمون هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس نتايج آزمون T مستقل، ميانگين نمره كل كيفيت زندگي قبل از انجام مداخله در دو گروه اختلاف معني داري نداشت (P>0.05)، اما پس از مداخله، همين آزمون اختلاف معني داري بين دو گروه نشان داد (P<0.001). آزمون T زوجي، اختلاف ميانگين نمره كيفيت زندگي قبل و بعد از مداخله را در گروه آزمون معني دار نشان داد (P<0.001). همچنين، طبق نتايج آزمون آنوا، بين ميانگين نمره كيفيت زندگي در گروه مداخله در هر سه مرحله اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: برنامه آموزش آرام سازي در ارتقاي سطح كيفيت زندگي همسران جانبازان موثر است.