مقاله تاثير آموزش از طريق فيلم بر خستگي و کمردرد بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۲۲ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش از طريق فيلم بر خستگي و کمردرد بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوگرافي کرونر
مقاله آموزش از طريق فيلم
مقاله خستگي
مقاله کمردرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي كلياني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آنجايي که بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر بايستي به منظور جلوگيري از عوارض اين روش حداقل به مدت ۶ ساعت استراحت مطلق در تخت داشته باشند، اين بي حرکتي سبب خستگي و کمردرد در اين قبيل بيماران مي شود. اين مطالعه با هدف تاثير آموزش از طريق فيلم بر خستگي و کمردرد بيماران تحت انجام آنژيوگرافي کرونر انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۱۲۸ بيمار کانديد آنژيوگرافي کرونر مراجعه کننده به بيمارستان بر طبق معيارهاي ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه کنترل و آزمون اختصاص يافتند. بيماران گروه کنترل، آموزش شفاهي روتين توسط پرستاران بخش آنژيوگرافي را دريافت کردند و براي گروه آزمون يک فيلم آموزشي حاوي اقدامات لازم قبل، حين و بعد از آنژيوگرافي ارايه شد. بعد از انجام آنژيوگرافي ميزان خستگي و کمردرد بيماران دو گروه در ۴ مرحله در طي ۶ ساعت استراحت در تخت با استفاده از مقياس قابل قياس بصري (Visual Analogue Scale=VAS) سنجيده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي نظير آزمون تي مستقل و آناليز واريانس با اندازه گيري هاي تکراري و نرم افزار SPSS 15 انجام گرفت.
نتايج: ميانگين نمره خستگي و کمردرد بيماران در مرحله اول اندازه گيري بين دو گروه اختلاف معناداري را به لحاظ آماري نشان نداد (P=0.4). در مراحل ديگر اندازه گيري، ميزان خستگي و کمردرد بيماران گروه کنترل به طور معناداري بيش تر از بيماران گروه آزمون بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه کاربرد آموزش از طريق فيلم را در کاهش ميزان خستگي و افزايش تحمل بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر تاييد مي کند. توصيه مي شود از اين روش به عنوان يکي از اجزا برنامه آماده سازي بيماران قبل از روش هاي تهاجمي به منظور افزايش رضايت مندي و کاهش خستگي و کمردرد بيماران استفاده شود.