مقاله تاثير آموزش از طريق فيلم بر راحتي و تحمل بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش از طريق فيلم بر راحتي و تحمل بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوگرافي كرونر
مقاله آموزش به بيمار
مقاله راحتي
مقاله تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي كلياني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنژيوگرافي عروق کرونر يکي از مهم ترين روش هاي تشخيصي بيماري عروق کرونر مي باشد. بيماران به دليل عدم آگاهي در مورد روش آنژيوگرافي و اقدامات لازم بعد از آنژيوگرافي دچار ناراحتي و عدم تحمل به اين پروسيجر مي شوند. عدم تحمل و ناراحتي بيماران سبب بروز نارضايتي و مشکلاتي براي بيماران مي شود. آموزش به بيماران در مورد اين پروسيجر و اقدامات لازم بعد از آن مي تواند به آگاهي بيماران بيفزايد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آموزش از طريق فيلم بر راحتي و ميزان تحمل بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر مي باشد.
روش: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است که نمونه هاي آن را بيماران کانديد آنژيوگرافي کرونر که قبلاً سابقه انجام اين پروسيجر را نداشتند، تشکيل مي دهند. پس از انتخاب هدفمند نمونه ها، بيماران به صورت تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد (هر گروه ۶۴ نفر) تخصيص داده شدند. گروه شاهد آموزش روتين توسط پرستاران را دريافت کردند. به گروه آزمون از طريق فيلم آموزشي در مورد آنژيوگرافي و اقدامات لازم قبل، حين و بعد از آن آموزش داده شد. ميزان راحتي بيماران از طريق مقياس ديداري ۰ تا ۱۰ در ۴ مرحله در ۶ ساعت بعد از آنژيوگرافي اندازه گيري شد. ميزان تحمل بيماران به پروسيجر آنژيوگرافي با استفاده از مقياس خودگزارشي ۴ حالته اندازه گيري شد.
يافته ها: هيچ اختلاف معناداري بين متغيرهاي دموگرافيک بين دو گروه از بيماران ديده نشد. نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان راحتي بيماران در ساعت هاي دوم، چهارم و ششم بعد از آنژيوگرافي در گروه آزمون بيشتر از گروه شاهد مي باشد (p<0.001). ميزان تحمل بيماران به آنژيوگرافي در گروه آزمون به طور معناداري بيشتر از ميزان تحمل در گروه شاهد مي باشد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده در اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که دادن آگاهي به بيماران در مورد روش آنژيوگرافي از طريق فيلم سبب افزايش راحتي و تحمل بيماران به اين پروسيجر تهاجمي مي شود که در نتيجه سبب کاهش طول مدت اقامت در بيمارستان و افزايش رضايتمندي بيماران مي شود.