مقاله تاثير آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله ساکشن
مقاله لوله درون تراشه
مقاله کارکنان پرستاري
مقاله بخش مراقبت ويژه نوزادان
مقاله دانش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان شيرازي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ادراكي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: قائم هاله
جناب آقای / سرکار خانم: پيشوا نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران بايد از مخاطرات ساكشن لوله درون تراشه، آگاه بوده و در اين زمينه آموزش مداوم داشته باشد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال ۱۳۸۵ انجام گرديد.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۵۰ نفر از پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان شركت داشتند. ابتدا دانش و عملكرد آنها در ساكشن لوله درون تراشه نوزادان به وسيله ابزار آزمون و فهرست بازبيني بررسي شد. سپس گروه هاي تجربي و شاهد با تخصيص تصادفي سيستماتيك مشخص، و آموزش اصول ساكشن به گروه تجربي و آموزش پيشگيري از عفونت به گروه شاهد ارايه گرديد. دو روز و دو ماه پس از آموزش، مجددا دانش و عملكرد گروه ها بررسي شد. نتايج توسط آزمون هاي مجذور كاي، من – ويتني و ويلكاكسون در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: ميانگين دانش و عملكرد گروه تجربي به ترتيب دو روز و دو ماه بعد از آموزش از ۱۶٫۵۶ به ۲۸٫۴۸ و ۲۷٫۴ و از ۲۰٫۶ به ۳۹٫۱۴ و ۳۸٫۳۴ رسيد. در گروه شاهد نيز، اين ميانگين ها از ۱۶٫۶ به ۱۶٫۸۸ و ۱۸٫۶ و از ۲۰٫۴۴ به ۲۲٫۹۴ و ۲۵٫۴۸ رسيد.
نتيجه گيري: آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه، سطح دانش و عملكرد پرستاران را ارتقا مي دهد. آموزش مستمر در اين زمينه، به دليل كاهش تاثير آن با گذشت زمان، ضروري به نظر مي رسد.