مقاله تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران ديابتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمن سازي در مقابل استرس
مقاله ديابت
مقاله سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش، تعيين اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران ديابتي بود.
روش: روش پژوهش آزمايشي و جامعه آماري شامل ۲۶۳۰ نفر بيماران ديابتي مرکز ديابت اصفهان بود که از ميان آن ها ۱۶ زن و ۱۴ مرد به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند و پرسشنامه سلامت عمومي ۲۸ سوالي را قبل و بعد از مداخله تکميل کردند. در هر گروه ۸ زن و ۷ مرد وجود داشت. گروه آزمايش، آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس را طي ۶ جلسه ۹۰ دقيقه اي با ميانگين فاصله زماني جلسات ۶ روز دريافت کرد و گروه گواه اين آموزش را دريافت نکرد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که آموزش مزبور به طور معناداري ميانگين نمرات کل سلامت عمومي گروه آزمايش را نسبت به گروه گواه افزايش داده است.
نتيجه گيري: آموزش ايمن سازي در مقابل استرس را مي توان به عنوان يک روش مداخله اي مفيد، براي بهبود سلامت عمومي بيماران ديابتي به کار برد.