مقاله تاثير آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي بر پيشگيري از خشونت نوجوانان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۳۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي بر پيشگيري از خشونت نوجوانان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله رويكرد مثبت گرايي
مقاله پيشگيري از خشونت
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجتي فرشته السادات
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي بر كاهش و پيشگيري از خشونت نوجوانان شهر تهران است. فرضيه هاي اصلي پژوهش حاضر عبارت هستند از:
.۱ آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي در كاهش ميزان پرخاشگري نوجوانان تاثير دارد.
آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي در افزايش مهارت كنترل خشم نوجوانان تاثير دارد.
به همين منظور در اين پژوهش پرسشنامه سنجش پرخاشگري نوجوانان ساخته شد و بر نمونه ۲۰۰ نفري از نوجوان (دختر و پسر) ۱۴-۱۳ ساله اجرا شد. همچنين پرسشنامه كنترل خشم از برنامه پيشگيري از خشونت PACT در اين گروه اجرا شد. ۴۸ نفر از دانش آموزان (۲۴ دختر و ۲۴ پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند، كه بالاترين نمره ها را در پرسشنامه سنجش پرخاشگري و كمترين نمره ها را در پرسشنامه كنترل خشم به دست آورده بودند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند، كه هر گروه ۱۲ نوجوان را شامل مي شد. به گروه آزمايشي برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي در ۱۲ جلسه آموزش داده شد. سپس، پرسشنامه هاي سنجش پرخاشگري و كنترل خشم مجددا در دو گروه آزمايشي و كنترل به عنوان پس آزمون اجرا شد. فرضيه ها با آزمون تحليل واريانس بررسي و تاييد شدند. بنابراين، نتايج نشان داد كه آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي بر كاهش ميزان پرخاشگري نوجوانان و افزايش مهارت كنترل خشم موثر بوده است. در ضمن ميزان پرخاشگري پسران بالاتر از دختران و تفاوت معني دار بود.