مقاله تاثير آموزش برنامه هاي بازتواني قلبي بر تغييرات نوار قلب بيماران سکته قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش برنامه هاي بازتواني قلبي بر تغييرات نوار قلب بيماران سکته قلبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازتواني قلبي
مقاله سکته قلبي
مقاله تغييرات نوار قلب
مقاله موج T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغچقي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: زند سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري هاي ايسکميک قلبي شايع ترين علت مرگ و مير در جهان مي باشد. بازتواني قلبي موجب کاهش مرگ و مير و بهبود وضعيت روحي-رواني و قلبي-عروقي در بيماران مبتلا به بيماري هاي ايسکميک قلبي مي شود. پژوهش حاضر، به منظور بررسي تاثير آموزش برنامه بازتواني قلبي بر تغييرات نوار قلب در بيماران سکته قلبي مي باشد.
روش: پژوهش حاضر يک مطالعه تجربي است که در سال ۸۸-۱۳۸۷ انجام شده است. نمونه گيري ۱۵ ماه به طول انجاميد. جامعه مورد پژوهش را کليه بيماران مبتلا به سکته قلبي که در زمان مطالعه در بيمارستان هاي آموزشي درماني اراک بستري بودند تشکيل مي داد و از بين آنان ۱۷۰ نفر با توجه به ويژگي هاي مورد نظر پژوهشگر انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه ۸۵ نفري (تجربي و شاهد) تقسيم شده اند. بيماران گروه تجربي در دو جلسه آموزش برنامه هاي بازتواني، يک بار در زمان ترخيص و يک بار ديگر، ۳-۲ هفته بعد از ترخيص شرکت کردند. جلسات بازتواني شامل آشنايي مختصر با ساختمان قلب، فعاليت هاي ورزشي،کنترل و تعديل ريسک فاکتورها از جمله فشار خون، ديابت و چربي خون، رژيم غذايي، روابط جنسي، بهداشت روان (کنترل استرس و …) و آشنايي با رژيم دارويي آن ها بود. بيماران گروه شاهد فقط مراقبت هاي معمول را دريافت داشته و در آموزش برنامه بازتواني شرکت نداشته اند. در طي ۶ ماه ۵ بار از بيماران نوار قلب (۱۲ ليدي) گرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بعد از ۶ ماه از مداخله، ميزان بازگشت موج T معکوس به حالت اوليه در گروه تجربي نسبت به گروه شاهد به طور معناداري بيشتربوده است (p<0.05). تغييرات قطعه ST و موج Q در دو گروه تجربي و شاهد تفاوتي نداشتند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد آموزش برنامه هاي بازتواني قلبي موجب تسريع در بازگشت موج  Tمعکوس به حالت اوليه مي شود و اين امر نشان مي دهد که آموزش برنامه بازتواني قلبي مي تواند پيامدهاي مفيدي براي بيماران سکته قلبي داشته باشد.