مقاله تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش دانشجويان دختر نسبت به خودآزمايي پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش دانشجويان دختر نسبت به خودآزمايي پستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معاينه شخصي پستان
مقاله تمرين دانش و نگرش به بهداشت
مقاله نگرش به سلامت و بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزه فرح
جناب آقای / سرکار خانم: تابشيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: كريم آباده نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خودآزمايي پستان روشي آسان و ارزان براي تعيين زودرس سرطان پستان است و انجام آن برخلاف ماموگرافي در کشورهاي در حال توسعه به راحتي امکان پذير مي باشد. ميزان شيوع سرطان پستان در کشورهاي توسعه يافته بالاتر است؛ در حالي که در کشورهاي در حال توسعه نظير ايران به دليل تغيير نحوه زندگي به سبک غربي و تغيير الگوي باروري، ميزان شيوع با توزيع سني جوانتر رو به افزايش است. با توجه به لزوم انجام ماهيانه خودآزمايي پستان از ۲۰ سالگي، اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختر در زمينه خودآزمايي پستان انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه، ۱۷۴ دانشجو از طريق نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند، و پرسشنامه سنجش آگاهي و نگرش از طريق مصاحبه تکميل گرديد. سپس برنامه آموزشي طراحي و با روش سخنراني، مدل آموزشي ارايه شد. پس از گذشت ۴ ماه مجددا همان پرسشنامه از طريق مصاحبه تکميل گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري تي زوج، ويلکاکسون، همبستگي پيرسون و مک نمار صورت گرفت. در تمام موارد P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره آگاهي و نگرش دانشجويان پس از آموزش به طور معني داري افزايش نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد آگاهي دانشجويان نسبت به خودآزمايي پستان نامناسب مي باشد که مي تواند به علت نبود برنامه آموزش رسمي براي اين گروه از زنان و يا عدم مراجعه به مراکز بهداشتي – درماني به دليل جوان و مجرد بودن آنان باشد. با توجه به تاثير مثبت آموزش، گنجاندن آموزش خودآزمايي پستان در دروس عمومي دانشجويان دختر ضروري به نظر مي رسد.