مقاله تاثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خود درماني مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خود درماني مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اعتقاد بهداشتي
مقاله خود درماني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف خود سرانه داروها به عوارض داروها مي افزايد و اين امر در زنان به دليل واقع شدن در دوران بارداري و شيردهي از اهميت مضاعفي برخوردار مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خود درماني مادران شهر اراك صورت گرفت.
روش كار: در طي يك كارآزمايي باليني ۳۰۰ نفر از مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك شركت داشتند. روش گردآوري اطلاعات پرسش نامه تنظيم شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي و چك ليست عملكرد مادران در خصوص مصرف خودسرانه داروها بود. قبل از مداخله آموزشي پرسش نامه و چك ليست براي هر دو گروه مورد و شاهد تكميل و سپس مداخله آموزشي براي گروه مورد در طي يك ماه و در قالب ۴ جلسه آموزشي ۶۰ دقيقه اي انجام گرديد. ۳ ماه پس از مداخله در هر دو گروه مورد و شاهد اطلاعات مجددا گردآوري و تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: قبل از مداخله آموزشي ميزان هاي آگاهي، حساسيت، شدت و منافع درك شده در زمينه خود درماني در حد متوسط و عملكرد مادران در زمينه مصرف خودسرانه داروها بيشتر از حد متوسط بود ولي پس از مداخله آموزشي بين دو گروه مورد و شاهد در همه متغيرهاي ذكر شده اختلاف معني داري ايجاد شد و عملكرد مادران نيز در زمينه خوددرماني كاهش يافت (p<0.05).
نتيجه گيري: با افزايش ميانگين نمره اجزاي مدل اعتقاد بهداشتي شامل آگاهي، حساسيت، شدت و منافع درك شده و عملكرد در زمينه خود درماني كاهش يافت. پيشنهاد مي گردد آموزش بر اساس اين مدل در جهت كاهش سوء مصرف خودسرانه داروها در ساير مراكز بهداشتي نيز انجام پذيرد.