مقاله تاثير آموزش بر رفتار تغذيه اي زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بر رفتار تغذيه اي زنان باردار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت هاي بارداري
مقاله کلاس آمادگي دوران بارداري
مقاله آموزش تغذيه
مقاله مام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمولايي سيده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مشرفي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: فريور فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي حبيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغذيه مادر با موفقيت او در بارداري و زايمان و مراقبت از سلامت، رشد و پرورش جنين رابطه دارد. بنابراين آموزش جهت تنظيم يک برنامه غذايي متناسب در اين دوران ضروري مي باشد. يکي از وظايف مهم ماماها ارايه مراقبت و آموزش براي مادران باردار است. هدف از مطالعه حاضر تعيين ميزان تاثير آموزش تغذيه بر رفتار تغذيه اي زنان باردار است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه مداخله اي و نيمه تجربي است. ۲۷۲ زن باردار شکم اول مراجعه کننده به ۸ مرکز بهداشتي درماني شهر سمنان در سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري طبقه اي – خوشه اي انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. براي گروه آزمون کلاس آموزش تغذيه دوران بارداري طي ۲ جلسه ۹۰ دقيقه اي و با فاصله يک هفته برگزار گرديد. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه در دو مرحله پس آزمون و پيش آزمون (به فاصله ۶ هفته) انجام گرفت. جهت تجزيه و تحليل از آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته ها: داده ها حاکي از يکسان بودن دو گروه از لحاظ سن، سن حاملگي، تحصيلات، تعداد حاملگي، شاخص توده بدني، مدت ازدواج، سن همسر، تحصيلات همسر و شغل همسر بود. نتايج نشان داد قبل از مداخله بين رفتار تغذيه اي در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معناداري وجود نداشته است (p=0.395). اما پس از مداخله تفاوت معناداري بين رفتار تغذيه اي بين دو گروه مشاهده شد (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش مبين تاثير مثبت آموزش تغذيه بر رفتارهاي تغذيه اي دوران بارداري است. بنابراين توصيه مي شود ماماها مباحث تغذيه اي مادران باردار را در كلاس هاي آموزشي دوران بارداري به ترتيبي كه در اين تحقيق انجام شده است، به اجرا در آورند.