مقاله تاثير آموزش بر شيوه تغذيه و نمايه توده بدني زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۹۶ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بر شيوه تغذيه و نمايه توده بدني زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت تغذيه
مقاله نمايه توده بدني
مقاله آموزش برنامه ريزي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري تاجر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كردلو زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تكاپوي بسياري در مورد فعاليت هاي مربوط به ارتقاي سطح سلامتي در جريان است. شاغلين بخش بهداشت كه قبلا بر معالجه تمركز داشتند، اكنون بر پيشگيري و تامين سلامتي از طريق بهبود شيوه زندگي و حذف عواملي كه به نوعي به اثرات سوء بر سطح سلامت انسان دارند، متمركز شده اند. اين مطالعه تاثير آموزش بر شيوه تغذيه و نمايه توده بدني زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ايران را مورد بررسي قرارداده است.
روش ها: اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربي تك گروهي است. ابتدا تعداد ۲۰۰ نفراز زنان شاغل به صورت طبقه اي انتخاب و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ابزار استاندارد سبك زندگي جمع آوري گرديد و سپس در راستاي مداخله آموزشي، کتابچه آموزشي به آنان داده شد و دو ماه بعد مجددا از آنان خواسته شد پرسشنامه سبك زندگي را تکميل نمايند. به منظور بررسي تاثير آموزش، از اختلاف ميانگين و جهت ارزيابي قبل و بعد از آموزش، از آزمون Chi-Square و t زوج استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاكي از آن بود که بيش از ۵۱٫۴% زنان قبل از مداخله آموزشي داراي اضافه وزن و چاقي بودند که پس از مداخله آموزشي به ۴۸٫۵% رسيد. در نهايت آموزش در ۷۲% زنان شاغل باعث ارتقاي شيوه تغذيه گرديد.
نتيجه گيري: نتايج نشان از تاثيرآموزش بر شيوه تغذيه و نمايه توده بدني زنان داشته، لذا اجراي برنامه آموزشي در شيوه تغذيه زنان از اهميت ويژه اي برخوردار است که اين امر مستلزم برنامه ريزي و سياستگذاري مسوولين حوزه سلامت و بهداشت است.