مقاله تاثير آموزش بر پيشگيري از استئوپروز در دختران دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بر پيشگيري از استئوپروز در دختران دبيرستاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله پيشگيري
مقاله استئوپروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: صديقياني آفاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري استئوپروز، اپيدمي خاموش عصر حاضر است که با توجه به ميزان ابتلاي بسيار بالاي زنان جامعه به اين بيماري و عوارض ناشي از آن اهميت زيادي دارد. مهم ترين نکته در مورد اين بيماري قابل پيشگيري بودن آن است. جهت دست يابي به اين هدف آموزش در سطح وسيع جامعه ضرورت دارد. هدف اين پژوهش تعيين ميزان تاثير برنامه آموزشي پيشگيري از استئوپروز بر آگاهي و عملکرد دانش آموزان دختر دبيرستاني مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه، از نوع مداخله اي (نيمه تجربي) است. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر دبيرستان هاي دولتي منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران و حجم نمونه ۶۰۰ نفر (۳۰۰ نفر به عنوان گروه آزمون و ۳۰۰ نفر گروه شاهد) است که به روش تصادفي و خوشه اي انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه اي شامل سه بخش مشخصات جمعيت شناختي، سوالات آگاهي و سوالات عملكرد است. ابتدا پرسشنامه در ميان دو گروه توزيع و تكميل شد. آموزش طي دو جلسه به صورت سخنراني و انجام ورزش انجام گرفت. در پايان جلسات آموزشي، کتابچه به گروه آزمون داده شد و پوسترهاي تهيه شده در سطح دبيرستان هاي گروه آزمون نصب گرديد. پس از دو هفته، پس آزمون از دو گروه آزمون و شاهد به عمل آمد (کتابچه آموزشي به گروه شاهد بعد از پس آزمون داده شد و پوسترهاي تهيه شده در سطح دبيرستان هاي گروه شاهد نصب گرديد). پس از جمع آوري اطلاعات، داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي (تي زوج و تي مستقل) در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان آگاهي و نحوه عملكرد دانش آموزان گروه آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت آماري معنادار نداشت (به ترتيب P=1 و P=0.769) پس از آموزش ميانگين نمرات آگاهي و عملكرد دانش آموزان گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزايش معناداري (p<0.001) نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير آموزش در ارتقاي سطح آگاهي و نحوه عملكرد دانش آموزان در جهت پيشگيري از استئوپروز، مي توان جهت افزايش تراكم استخواني دانش آموزان از طريق ارايه آموزش برنامه ريزي كرد.