مقاله تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان پسر شهر چابهار در مورد کچلي سر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان پسر شهر چابهار در مورد کچلي سر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتوفيتوزيس
مقاله کچلي سر
مقاله آموزش بهداشت
مقاله دانش آموز ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردستاني مناسادات
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نيا زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بسياري از نقاط جهان کچلي سر مشکل بهداشت عمومي به ويژه در کودکان دبستاني به شمار مي آيد و کنترل آن بستگي به آموزش بيمار به منظور افزايش آگاهي و بهبود بهداشت دارد. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر روي آگاهي، نگرش، عملکرد و کچلي سر دانش آموزان پسر ابتدايي شهر چابهار در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي ۱۱۵ دانش آموز کلاس سوم دبستان که از نظر بيماري و عوامل دموگرافيک همسان بودند، به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه، برگه مشاهده مستقيم رفتار و نمونه برداري آزمايشگاهي از پوست و موي سر گردآوري گرديد. پس از انجام آزمون اوليه بر اساس داده هاي به دست آمده برنامه آموزشي تهيه و سپس در گروه آزمون مداخله آموزشي به عمل آمد. بعد از دو ماه آزمون ثانويه انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو، من ويتني، ويلکاکسون و مک نمار تحليل گرديد.
يافته ها: يافته هاي به دست آمده اختلاف معني داري را در مورد تاثير برنامه آموزش بهداشت بر افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي (P<0.001) و کاهش آلودگي در گروه آزمون نشان داد (P<0.001) ولي در گروه کنترل هيچ تغيير معني داري مشاهده نشد. همچنين در اين تحقيق بين آلودگي به کچلي سر و وزن پايين، نوع پوست چرب، تحصيلات پايين پدر و مادر ارتباط معني داري به دست آمد (P<0.05).
نتيجه گيري: بررسي ها نشان داد خطر انتقال کچلي سر به عنوان يک مشکل بهداشت عمومي مطرح و آموزش بهداشت يک پاسخ مناسب به اين مشکل است.