مقاله تاثير آموزش بهداشت بلوغ از طريق منابع موثق بر رفتارهاي بهداشتي دختران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بهداشت بلوغ از طريق منابع موثق بر رفتارهاي بهداشتي دختران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت
مقاله بهداشت بلوغ
مقاله نوجواني
مقاله رفتارهاي بهداشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: اجلي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي اين مطالعه، بررسي مقايسه اي تاثير آموزش بهداشت بلوغ از طريق منابع موثق آموزش بلوغ بر رفتارهاي بهداشتي دختران مقطع راهنمايي يكي از شهرك هاي مسكوني منطقه يك شهر تهران بود.
روش : اين پژوهش، مطالعه ا ي نيمه تجربي از نوع كارآزمايي ميداني است. جامعه و نمونه مورد مطالعه كليه دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمايي (۱۳۲ نفر) مدارس دولتي يكي از شهرك هاي مسكوني شهر تهران بودند. ابتدا دانش آموزان پرسش نامه محقق ساخته را تكميل كردند. آنگاه با برنامه آموزشي يكسان، تمامي دانش آموزان مورد آموزش قرار گرفتند. برنامه آموزشي با استفاده از روش هاي آموزش چهره به چهره و بحث و گفت و گو طي يك جلسه حدودا ۲٫۵ ساعته براي گروه ها اجرا شد. بعد از گذشت ۳ ماه از پايان برنامه آموزشي، مجددا پرسش نامه ها توسط دانش آموزان تكميل شد. براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از آزمون هاي پارامتري و غيرپارامتري،T  زوجي، مجذور كاي و ANOVA استفاده شد.
يافته ها: بين ميانگين نمره كل رفتارهاي بهداشتي، در مرحله قبل از مداخله، در سه گروه مورد تفاوتي وجود نداشت، ولي در مرحله بعد از آموزش، در سه گروه تفاوت معني دار بود (P<0.05). همچنين، در مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد در هر گروه، در هر سه گروه تفاوت معني دار بود (P<0.05 گروه مادران،  P<0.001گروه معلمان، P<0.001 گروه پرستاران).
نتيجه گيري: آموزش از طريق پرستار بهداشت از آموزش از طريق مادران و معلمان موثرتر است و منجر به بهبود و ارتقاي رفتارهاي بهداشتي دختران نوجوان مي شود.