مقاله تاثير آموزش به بيمار پيرامون كنترل درد بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش به بيمار پيرامون كنترل درد بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش به بيمار
مقاله درد
مقاله اضطراب
مقاله جراحي شکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري مقدم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصغرپور منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جراحي به عنوان يک روش درماني، تجربه اي استرس آور است. ترس از درد بعد از عمل جراحي يكي از عواملي است كه باعث اضطراب بيماران مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آموزش به بيمار پيرامون کنترل درد، بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شکم مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه نيمه تجربي در بيمارستان آيت اله موسوي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال ۸۷-۱۳۸۶ انجام گرفته است. از تعداد ۸۹ بيمار تحت عمل جراحي شکم به طور تصادفي ۴۵ نفر در گروه شاهد و ۴۴ نفر در گروه آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه شامل مشخصات فردي، مشخصات بيماري و مقياس اضطراب موقعيتي اشپيل برگر و نوع مداخله آموزش چهره به چهره درباره كنترل درد بود. سطح اضطراب در هر دو گروه روز قبل از عمل جراحي (قبل از مداخله) و در روز عمل جراحي (بعد از مداخله) اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون هاي کاي دو، تست دقيق فيشر، من ويتني و ويلکاکسون و نرم افزار SPSS استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد قبل از مداخله سطح اضطراب بيماران در گروه آزمون و شاهد تفاوت آماري معنادار نداشته، اما پس از مداخله سطح اضطراب گروه آزمون نسبت به گروه شاهد (p<0.001) و همچنين در مقايسه با قبل از مداخله (p<0.001) كاهش يافته است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، آموزش به بيمار پيرامون کنترل درد، منجر به کاهش اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شکم مي گردد که به عنوان يک مداخله غير دارويي به پرستاران بخش هاي جراحي توصيه مي شود.