مقاله تاثير آموزش به روش پروژه اي و مشارکتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سوم تجربي فولادشهر در درس آمار و مدل سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش به روش پروژه اي و مشارکتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سوم تجربي فولادشهر در درس آمار و مدل سازي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله روش تدريس سخنراني
مقاله روش تدريس فعال
مقاله روش مشارکتي
مقاله روش پروژه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزديان پور ندا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش از طريق يک پروژه و به طور مشارکتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس آمار و مدل سازي انجام گرفته است. در اين بررسي از روش تحقيق شبه تجربي استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را دانش آموزان دختر سال سوم تجربي دبيرستانهاي دخترانه فولادشهر (۱۶۱ نفر) تشکيل داده است. حجم نمونه تحقيق ۵۱ نفر است که ۲۴ نفر در گروه آزمايش و ۲۷ نفر در گروه گواه قرار گرفتند. روش نمونه گيري تصادفي است. در گروه آزمايش تلفيقي از دو روش تدريس فعال شامل روشهاي پروژه اي و مشارکتي به کار گرفته شد و در گروه گواه تدريس به شيوه سنتي (سخنراني) انجام شد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از طريق آزمونهاي معلم ساخته پيش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. روايي آزمونها را متخصصان تاييد کردند و پايايي آن به کمک آلفاي کرونباخ (۹۴۵/۰) تاييد گرديد. نتايج حاصل با استفاده از آزمونهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در سطح خطاي ۵ درصد نشان داد که بين دو گروه گواه و آزمايش اختلاف معنادار آماري وجود دارد، بدين معنا که دانش آموزاني که به طور پروژه اي ـ مشارکتي آموزش ديده بودند نسبت به گروهي که به طور سنتي آموزش ديده بودند از پيشرفت تحصيلي بالاتري برخوردار بودند.