مقاله تاثير آموزش به کمک کامپيوتر بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش به کمک کامپيوتر بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش به کمک کامپيوتر
مقاله تدريس علوم
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلف عچرش هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: در اين پژوهش، تاثير روش آموزش به کمک کامپيوتر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان اهواز بررسي شده است. تعداد ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر به شيوه تصادفي انتخاب گرديدند. اين تعداد به ۴ کلاس ۵۰ نفري که ۲ کلاس جهت گروه کنترل و ۲ کلاس جهت گروه آزمايش با يک معلم يکسان در هر يک از مدارس انتخاب شده بودند. هدف، تاثير آموزش به کمک کامپيوتر بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم مي باشد که به روش آزمايشي انجام شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از ميانگين نمرات، آزمون آماري تحليل واريانس يکراهه و آزمون آماري تحليل واريانس مشترک (همبستگي)، استفاده گرديد. پس از اثرگذاري سه متغير مشارکتي، پيشرفت تحصيلي در نيم فصل قبل، پيش آزمون و آزمون بهره هوشي در جامعه آماري، نتايج نشان داد که بين ميزان پيشرفت تحصيلي در درس علوم ميان گروه آزمايش و گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد و ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي در گروه آزمايش به طور محسوسي از ميانگين نمرات در گروه کنترل بالاتر بوده است. همچنين دراين آزمايش مشاهده گرديد که در ميان دو گروه دختران و پسران در کسب نمرات پيشرفت تحصيلي از طريق آموزش به کمک کامپيوتر تفاوتي وجود ندارد.